SI KRISTO BA AY UMIIRAL NA BAGO NILALANG NG AMA ANG SANGLIBUTAN?

ATING ALAMIN ANG TUNAY NA KALAGAYAN NI KRISTO
AYON SA BIBLIA

MARAMI ANG MGA TAO NA NAGSASABI NA KILALA NILA ANG PANGINOONG HESUKRISTO, NGUNIT KAPAG TINANONG MO SILA KUNG ANO BA TALAGA ANG KALAGAYAN NI KRISTO? DIOS BA O TAO? HALATANG HINDI NILA ITO NASASAGOT NG DIRIKTAHAN. DAHIL PO IYAN SA IBANG MGA SEKTA NA NAGTUTURO NA ANG KALAGAYAN NI KRISTO AY TAO LANG AT ANG IBA NAMAN AY NAGSASABI NA SI KRISTO AY DIOS. ATING WAWAKASAN ANG MGA TANONG NG ATING MGA KABABAYAN NA MATAGAL NG NAKABINBIN SA KANILANG MGA PUSOT ISIPAN.

ATING UMPISAHAN ANG PAGPAPALIWANAG SA TALATANG ATING KUKUNIN SA BIBLIA;

GENESIS 1:26 At sinabi ng Dios, Lalangin NATIN ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

NOTE: KAPANSIN-PANSIN NA SINABI NG DIOS, LALANGIN NATIN, AYON SA ATING LARAWAN, AT AYON SA ATING WANGIS.... ANG TANONG; SINO ANG KASAMA NG AMA NUNG NILALANG NIYA ANG TAO? KASI KUNG WALA SIYANG KASAMA, HINDI NIYA DAPAT SABIHIN ANG SALITANG NATIN AT ATIN KUNG WALA SIYANG KASAMA. KUNG SINO ANG KASAMA NIYA, ATING TUTUNGHAYAN SA SUSUNOD NA TALATA NA ATING SASAYSAYIN SA IBABA;

MGA KAWIKAAN 8:22 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. 23Ako'y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang lupa. 24Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. 25Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas: 26Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. 27Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako: nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman: 28Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman: 29Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:30Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;

NOTE: ANG NAGSASALITA DITO AY ANG KARUNONGAN NG DIOS, AT MALIWANAG NA ANG KARUNONGAN NG DIOS AY ANG PANGINOONG HESUKRISTO NA PINATOTOHANAN NAMAN SA TALATA NG BAGONG TIPAN (1 CORINTO 1:24), MALINAW NA SINABI NG PANGINOONG HESUS NA SIYA AY NAILABAS NG WALA PA ANG MGA KALALIMAN, WALA PA ANG MGA BUKAL NA SAGANA NG TUBIG, HINDI PA NALIKHA ANG LUPA, NI ANG MGA PARANG MAN, NI ANG PASIMULA MAN NG ALABOK NG SANGLIBUTAN, NASA SIPING NA SIYA NG AMA AT SI KRISTO ANG LIGAYA NG AMA SA ARAW ARAW SA HARAP NIYA.

JUAN 17:3At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 4Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. 5At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.

NOTE: MALIWANAG NA SI KRISTO AY NAGTAMO NA NG KALUWALHATIAN MULA SA KANYANG AMA BAGO PA MAN NILALANG ANG SANGLIBUTAN, KUNG GAYON, PAPAANO NAGIGING TAO LAMANG SI KRISTO? NI HINDI PA MAN NILALANG ANG SANGLIBUTAN AY NAGTAMO NA SIYA NG KALUWALHATIAN MULA SA KANYANG AMA.

SINABI NI KRISTO NA HINDI PA MAN IPINANGANAK SI ABRAHAM AY UMIIRAL NA SIYA.........

JUAN 8:57 Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham? 58Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. 59Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kaniya: datapuwa't nagtago si Jesus, at lumabas sa templo.

NOTE: MALINAW PO NA SI KRISTO AY UMIIRAL NA SA HINDI PA ISINILANG SI ABRAHAM.

PAPAANO PO BA UMIIRAL SI KRISTO? SAAN BA SIYA NAGMULA AT SINO ANG LUMALANG SA KANYA? BASAHIN NATIN ANG PATOTOO NG KARUNUNGAN NG DIOS NA SI KRISTO KUNG PAPAANO SIYA UMIIRAL;

AWIT 2:7Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

HEBREO 1:5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.

HEBREO 5:5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon.

NOTE: MALIWANAG NA ANG TINUTUKOY NA IPINANGANAK NG AMA AY SI HESUKRISTO, NGUNIT, PAPAANO SIYA IPINANGANAK NG AMA? SAAN SIYA NANGGALING SA PARTE NG AMA? ATING TUTUNGHAYAN SA TALATA NA NASA IBABA;

JUAN 1:18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.

NOTE: GALING PALA SI KRISTO SA SINAPUPUNAN NG AMA. SAMAKATUWID, TAMA NA ANG PAGKASABI NG DIOS AMA NA SI KRISTO ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK AYON SA JUAN 3:16, DAHIL SI KRISTO AY NAGMULA MISMO SA KANYANG SINAPUPUNAN, KUNG SI EBA NGA AY NAGMULA SA TADYANG NI ADAN, NAGAGAWA DIN NG AMA NA KUKUHA NG KANYANG SARILING ANAK SA PAMAMAGITAN NG KANYANG SINAPUPUNAN. MALIWANAG TALAGA NA ANG DIOS AY NANGANGANAK SA ESPIRITU NA KALAGAYAN.

PAPAANO ISINUGO NG AMA SI KRISTO SA SANGLIBUTAN?

MGA HEBREO 10:5 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo.

NOTE: SI KRISTO AY PUMASOK SA SANGLIBUTAN, KUNG GAYON, MAYRON SIYANG PINANGGALINGAN, AT WALANG IBA, SIYA AY GALING SA AMA SA LANGIT AT PUMASOK SA SANGLIBUTAN UPANG SUGUIN NG AMA, AT SA PAGPASOK NIYA, IPINAGHANDA SIYA NG AMA NGA ISANG KATAWAN, AT IYON ANG KATAWANG TAO ANG IPINAGLIHI NI MARIA.

MATEO 1:23 Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.

NOTE: DITO NA NATIN NAPAPATUNAYAN ANG PAGKAKATAWANG TAO NI KRISTO, NUNG SIYA AY IPINAGLIHI AT IPINANGANAK NA NI MARIA. NGUNIT WAG PO NATING KAKALIMUTAN NA BAGO PA SIYA NAGKATAWANG TAO AY UMIIRAL NA SIYA KAHIT NUNG HINDI PA MAN GINAWA NG AMA ANG SANGLIBUTAN.

NATUPAD ANG HULA NI JUAN BAUTISTA NA NASULAT SA JUAN 1:1, NA ANG VERBO(SALITA) AY MAGKATAWANG-TAO AT ITO NGA SI KRISTO NA PINATOTOHANAN NAMAN SA AKLAT NG APOCALIPSIS 19:13.,

TANONG: KUNG TAO LANG SI KRISTO, KAILANGAN PA BA NIYA MAGKATAWANG-TAO? EH TAO NA PALA SIYA? KUNG TAO LANG SI KRISTO, KAILANGAN PA BA SIYA IPAGHAHANDA NG ISANG KATAWAN NG KANYANG AMA?

MALIWANAG PO NA SI KRISTO AY DIOS SA KADAHILANAN NA ANG KANYANG AMA AY DIOS AMA AT SA SINAPUPUNAN NG AMA SIYA MISMO NANGGAGALING., ANG DIOS ESPIRITU AY NANGANGANAK NG ESPIRITU, AT ANG LAMAN AY NANGANGANAK NAMAN DIN NG LAMAN; TUNGHAYAN

JUAN 3:6Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga.

MALIWANAG PO NA ANG ESPIRITU AY NANGANGANAK AT ANG DIOS AMA AY ESPIRITU KAYAT IPINANGANAK NIYA SI KRISTO SA ESPIRITU BAGO ITO IPINANGANAK NI MARIA SA LAMAN.

ATING MATUTUNGHAYAN ANG TUNAY NA KALAGAYAN NI KRISTO KUNG ANO BA TALAGA ANG KANYANG BAHAGI SA PAGKADIOS NG AMA, SA TALATA SA IBABA, WALANG SINOMANG MAKAKATUTOL SA PAMAMAHALA NA MAATANG SA BALIKAT NG BUGTONG NA ANAK NG DIOS;

ISAIAS 9:6Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

NOTE: SI KRISTO NA BUGTONG NA ANAK NG AMA AY ISANG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN AYON SA PAHAYAG NI PROPETA ISAIAS SA KANYANG HULA AT SULAT. KUNG ANG AMA AY DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, ANG ANAK DIN NAMAN AY ISANG MAKAPANGYARIHANG DIOS SA KADAHILANAN NA SIYA AY BUGTONG NA ANAK NG DIOS NA MULA SA SINAPUPUNAN NG AMA.

TITO 2:13Na hintayin yaong mapalad na pagasa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo.

NOTE: SI TITO MAN NA ISA SA MGA MINISTRO NI APOSTOL PABLO AY PINATOTOHANAN ANG PAGKADIOS NI KRISTO AT PAGIGING TAGAPAGLIGTAS NITO.

MARAMI PA PO ANG MGA TALATA NA NAGPAPATOTOO NA SI KRISTO AY DIOS DIN NAMAN SA KALAGAYAN AT HINDI TAO LANG. NAGING TAO LANG SIYA NUNG ISINUGO SIYA NG AMA UPANG ILIGTAS ANG SANGLIBUTAN SA MGA KASALANAN, DAHIL IPINAGHANDA SIYA NG KATAWAN NG AMA BAGO PA SIYA PUMASOK SA SANGLIBUTAN AT ANG KATAWAN NA YON AY YON ANG IPINAGLIHI, AT IPINANGANAK NI MARIA. ANG KATAWAN NA IYON AY IYON ANG NAGUTOM, NAUHAW, NATULI, NABAUTISMOHAN, NALATIGO AT NAPAKO SA KRUS. NGUNIT HINDI MAIKAILA NA SI KRISTO SA KALAGAYAN AY DIOS DAHIL ANAK SIYA NG DIOS AT ANG LUMUALHATI SA ANAK, AY LUMUALHATI DIN SA AMA.

SANA PO MGA KAPATID ANG ARTIKULONG ITO AY NAKAKATULOG NG LUBOS SA MGA KABABAYAN NATING NAGSUSURI NG KATOTOHANAN. MARAMING SALAMAT PO.

TO GOD BE THE GLORY!!!!