Liedje

Teksttype: liedje

Tekstdoel: ontspannen

Tekstsoort: ontspannende tekst

teksttype: krantenartikel

tekstdoel: informeren

tekstsoort: informatieve tekst

teksttype: tv programma

tekstdoel: ontspannen

tekstsoort: ontspannende tekst

tekstsoort: geboortekaartje

tekstdoel: ontroeren

tekstsoort: ontspannende tekst

teksttype: film

tekstdoel: ontspannen

tekstsoort: ontspannende en informatieve tekstf

teksttype: affiche

tekstdoel: activeren en informeren

tekstsoort: activerende en informatieve tekst

teksttype: rouwkaartje

tekstdoel: ontroeren en informeren

tekstsoort: emotionerende en informatieve tekst

teksttype: inhoudsopgave

tekstdoel: informeren

tekstsoort: informatieve tekst

teksttype: handleiding

tekstdoel: informeren

tekstsoort: informatieve tekst

teksttype: kattebelletje

tekstdoel: informeren

tekstsoort: informatieve tekst