Ít, nhiều

Thuyết ít, nhiều của người Nhật Bản

  • Ăn ít, nhai nhiều.
  • Ăn thịt ít, ăn rau nhiều.
  • Ăn đường ít, ăn quả nhiều.
  • Ăn mặn ít, ăn chua nhiều.
  • mắc ít, tắm nhiều.
  • Lo ít, ngủ nhiều.
  • Giận ít, cười nhiều.
  • Ngồi xe ít, đi bộ nhiều.
  • Nói ít, làm nhiều.
  • Tham lam ít, bố thí nhiều.