Hashivenu

Hashivenu, hashivenu Adonai elecha
Venashuva venashuva

Kadesh Kadesh yemeinu kekedem

Comment Stream