Národní park Podýjí

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 nařízením vlády. v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí (tato CHKO byla vyhlášena roku 1978 na rozloze 103 km²). Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. Na dolnorakouské straně na něj navazuje Národní park Thayatal.

Základní údaje o NP Podýjí

Základní údaje o NP Podyjí
Rozloha NP: 63km2
Délka toku Dyje v NP: 40 km
Nejvyšší bod: 536 m.n.m
Nejnižší bod: 207 m.n.m.
Lesnatost: 84%
Zemědělská půda: 9%

Živočichové

Živočichové v NP Podyjí jsou druhově velmi rozmanití.
Savci - bylo zmapováno okolo 65 druhů savců. K nejvýznačnějším patří např. letouni (vrápenec malý a různé druhy netopýrů), plšík lískový, plch velký, hraboš mokřadní, vydra říční a hojná je i běžnější zvěř (jelen evropský, srnec nebo prase divoké).

Ptáci - na území parku byl zaznamenán výskyt přibližně 200 druhů ptáků, z nichž zhruba 140 druhů zde hnízdí. Charakteristickým ptákem NP Podyjí je čáp černý, který je přímo ve znaku tohoto NP. Z dalších důležitých zástupců ptačí říše jsou to např. dlask tlustozobý, včelojed lesní, zedníček skalní, skorec vodní, volavka popelavá, moták pochop, ostříž lesní, kalous ušatý, vrána šedá a vrána černá (v západní části NP - u Vranova nad Dyjí), ťuhýk šedý...
Obojživelníci - z téměř 15-ti zjištěných druhů jsou to např. mlok skvrnitý, čolci a různé druhy žab (ropuchy, skokani...).
Plazi
- mezi 7 zjištěných druhů patří např. užovky, zmije, slepýš nebo ještěrky.

Ryby - rybí osádka je ovlivněna hlavně Znojemskou a Vranovskou přehradou, které ovlivnily vodní ekosystém, v němž se nyní nachází okolo 40-ti druhů ryb. Nejvýznamnějšími zástupci ryb je hlavně pstruh obecný a lipan podhorní. Zbytkově se vyskytují i ryby původního parmového pásma (parma a ostroretka), význačný je i výskyt mřenky mramorované či hrouzka obecného.
Bezobratlí - druhové složení bezobratlých v NP Podyjí patří k nejpestřejším z celé ČR. Nejnápadnějšími zástupci hmyzu je například kudlanka nábožná, zlatohlávek uherský, roháč obecný, střevlíci, tesaříci a různé druhy motýlů (perleťovec kopřivový, jasoň dymnivkový, otakárek ovocný, bourovec trnkový, okáč ovsový). Z vodních korýšů stojí za zmínku přítomnost raka říčního.

Rostliny

Hlavním vegetacním typem NP jsou listnaté lesy, a to jak bučiny tak dubohabrové lesy. Nejvýznačnějšími zástupci rostlin v národním parku je například brambořík nachový, lilie zlatohlavá, jalovec obecný, volovec vrbolistý, kavyl Ivanův, lakušník vzplývavý, jeřáb muk hardeggský, kosatec dvoubarvý, divizna nádherná, koniklec velkokvětý nebo 18 druhů orchidejí. Zajímavou lokalitou je Havranické vřesoviště, kde roste kupříkladu vřes obecný, skalník celokrajný, smil písečný nebo vstavač kukačka.
Zástupce rostlinné říše naleznete též ve fotogalerii flóry NP Podyjí nebo na stránkách NP Podyjí.

Comment Stream