Mediawijs of onwijs?

Eline Colijn

Goals 2014-2015

B1: Ik moet bepalen op welk niveau ik bewust ben van de medialisering van de samenleving. Hierbij worden de niveaus ingedeeld van 0 tot en met 4. Zelf denk ik dat ik tussen niveau 2 en 3 inzit. Dit is de beschrijving van het competentieniveau 2: Beseft dat de gemedialiseerde samenleving vraagt om nieuwe mediavaardigheden. Dit betekent niveau 3: Weet de meer evidente effecten van het toenemend mediagebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc. Ik wil in een half jaar is niveau 4 behalen, maar wat voor kennis heb je als je op niveau 4 zit? De volgende kennis heb je dan tot je beschikking: Kan de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanswijze analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten. Verdiept zich daartoe in de nieuwste inzichten en actuele discussies.

Doel: Ik wil in een half jaar niveau 4 behalen. Ik hoop dat ik aan mijn cijfers die ik nu behaal en die ik over een half jaar behaal zie dat ik niveau 4 aankan. Ik hoop dat ik meer leer over analyses en zal mij meer bezig houden met de nieuwste inzichten en actuele discussies.

B2: Ik moet bepalen op welk niveau ik begrijp hoe de media gemaakt worden. Hierbij is een indeling van niveau 0 tot en met 4. Zelf denk ik dat ik op niveau 2 zit: Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren. Ik wil aan het eind van het jaar niveau 4 bereikt hebben, dat is mijn doel. Uitleg niveau 4: Heeft gedetailleerde kennis van de formats en technieken die mediaproducten gebruiken, en de codes en conventies (omtrent vorm en inhoud) waar zij zich aan houden. Is in staat deze formats, technieken, codes en conventies kritisch te evalueren.

Doel: Ik wil binnen nu en een half jaar niveau 4 behalen. Ik hoop dat dit niveau gemeten kan worden door middel van cijfers. Ik wil meer over formats leren en ik hoop ook dat we codes en conventies in de klas gaan behandelen. Daarnaast zal ik kritischer gaan kijken ten opzichte van conventies.

B3: Bij B3 moet ik bepalen op welk niveau ik kan zien hoe de media de werkelijkheid kleuren. Zelf zit ik op niveau 3: Herkent wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken. Ik wil niveau 4 behalen: Kan kritisch analyseren hoe conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen een cultuur.

Doel: Binnen nu en een half jaar wil ik niveau 4 behalen. Ik hoop dat Jorick dit kan meten door middel van cijfers. Ik zal kritischer tegen conventies aan proberen te kijken en te leren analyseren.

G1: Ik zit op niveau 3 bij het gebruiken van toepassingen, apparaten en software: Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voor trekkersrol binnen de eigen omgeving. Ik wil niveau 4 behalen: Volgt technologische ontwikkelingen op de voet en probeert de nieuwste technologieën uit. Onderscheidt daarbij zinvolle toepassingen van commerciële hypes. Maakt zich nieuwe toepassingen eigen, tweakt deze naar behoefte, en integreert ze binnen een persoonlijk mediasysteem. Creëert met deze toepassingen hoogwaardige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren.

Doel: Over een half jaar wil ik niveau 4 behaalt hebben. Dit kan gemeten worden door cijfers. Ik zal mij beter verdiepen in technologische ontwikkelingen en meer technologieën uit proberen.

G2: Bij oriënteren binnen media-omgevingen zit ik op niveau 4: Switcht trefzeker van de ene naar de andere toepassing en tussen apparaten. Koppelt apparaten en toepassingen aan elkaar en integreert deze in een persoonlijk mediasysteem. Weet wanneer welke toepassingen het meest geschikt zijn om in te zetten. Al denk ik dat ik dit jaar gerust wat verbeter punten kan vinden

Doel: Mijn doel is binnen nu en een half jaar mij nog beter te ontwikkelen in niveau 4. Misschien komen er wel nieuwe applicaties of toepassingen die ik kan uitproberen.

C1: Bij informatie vinden en verwerken zit ik op niveau 3: Kan (crossmediaal) schakelen tussen diverse informatiebronnen. Weet diverse online informatiebronnen te benutten. Weet het volledige kennisreservoir van het internet efficiënt te ontsluiten. Kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren. Kan binnen het totale (gevraagde en ongevraagde) informatieaanbod relevante informatie selecteren. Ik wil niveau 4 behalen: Heeft een persoonlijke strategie om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich te laten komen. Weet relevante informatie systematisch te beheren. Deelt relevante informatie en kiest daarbij voor verschillende doelgroepen het juiste medium.

Doel: Over zes maanden wil ik niveau 4 behaald hebben. Dit zal gemeten worden door cijfers. Ik zal proberen relevante informatie systematisch te gaan beheren en zal proberen de juiste doelgroepen bij het juiste medium aan te sluiten.

C2: Bij content creëren zit ik op niveau 3: Gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren. Edit foto’s en video’s alvorens deze te uploaden. Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruik te maken van de mogelijkheden die toepassingen bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter). Ik wil niveau 4 behalen: Deelt belangwekkende informatie op diverse platformen (als Slideshare). Draagt bij aan co-creatie initiatieven als forums en kennisbanken (als Wikipedia). Kan een eigen website inrichten. Creëert en deelt hoogwaardig audiovisueel materiaal. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in optimale vorm.

Doel: Over een half jaar wil ik op niveau 4 zitten. Ik hoop dat dit door middel van cijfers gemeten kan worden. Ik zal proberen meer belangwekkende informatie op mijn blog te delen en wie weet zal ik proberen een Wikipedia artikel te schrijven. Ook hoop ik een eigen website te hebben.

C3: Bij participeren in sociale netwerken zit ik op niveau 3-4, niveau 3: Heeft een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren. Niveau 4: Stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zichzelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerken en gaat uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegen. Ik wil niveau 4 behalen.

Doel: Ik ga binnen nu en een half jaar niveau 4 behalen. Dit kan gemeten worden door cijfers aan het begin van het jaar en die over een half jaar. Ik zal proberen de interactie tussen anderen te stimuleren door bijvoorbeeld een interessante Facebook groep aan te maken.

S1: Bij reflecteren op het eigen mediagebruik zit ik op niveau 4: Ontwikkelt een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan. Doseert wanneer welke media gebruikt worden. Weet media op het juiste moment in én uit te schakelen. Houdt de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden.

Doel: Niveau 4 binnen nu en een half jaar perfectioneren. Media niet in de klas inschakelen, maar tussen de lessen door of in de pauze. Dus alleen media consumeren in vrije tijd. Ik hoop dat daardoor mijn cijfers hoger worden doordat ik dan beter zal opletten in de klas.

S2: Bij doelen realiseren met media zit ik op niveau 3: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel). Dit jaar wil ik niveau 4 behalen: ontwikkelt een doelgerichte strategie om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Weet wanneer welke mediatoepassingen het eigen welbevinden en levensgeluk kunnen verhogen (of juist verlagen) en zet deze mediatoepassingen daar actief voor in. Deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren. Heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de communities waaraan deelgenomen wordt.

Doel: Over zes maanden wil ik op niveau 4 zitten. Dit wordt berekend door middel van cijfers en vergelijkingen. Ik kan proberen deel te nemen aan nieuwe communities.

Groeten,

Eline Colijn

MR1A

Media Redactie

Comment Stream