Galicia

Comunidades autónomas de España

Galicia ou Galiza é unha nación recoñecida internacionalmente en 1933 e establecida xurídica e administrativamente desde 1978 como Comunidade Autónoma segundo a Constitución española co rango de nacionalidade histórica determinado no seu Estatuto de Autonomía , dentro do Reino de España e a Comunidade  Europea.  o seu territorio está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e linda, ao leste, coas comunidadees autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co Océano Atlántico, ao note co Mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal.

Ten como lingua propia o galego, de orixe común co portugués, e comparte oficialidade co castelán, que é oficial en toda España.

En xeral, Galicia ten un clima suave de influencia oceánica, moi chuvioso. Aínda así, a irregular orografía ten como consecuencia a existencia de múltiples microclimas, con fortes variacións en áreas con pouco máis de 200km².

Comment Stream