PRÁCE, VÝKON A ENERGIE

SHRNUTÍ

Dnes se podíváme na práci, výkon a energii. Pro ty co toto téma moc nechápou,  bych jim to trochu vysvětlila. A byla bych ráda, kdybyste to trochu pochopili.  

Jako první budu vysvětlovat PRÁCI. Řekneme si, co to vlastně je práce, jaký máme vzoreček, jakou máme jednotku pro výpočet, také si zkusíme vypočítat nějaký  příklad. Hlavně jak se nám práce dělí a jak jí rozpoznáme. Práce jako taková, co dělají naši rodiče, tak to ve fyzice není.

PŘÍKLAD:  Hmotnost klády je 25 kg a výška zvednutí je 1,5 m.

ZÁPIS: m= 25 kg, s= 1,5 m, w= ? J

VZOREC, DOSAZENÁ + VÝPOČET: W= F.S, W= 250 . 1,5, W= 375 J, F (síla) = m (hmotnost) . g (gravitační síla), F= 25 . 10, F= 250N  

ODPOVĚĎ: Vykonaná práce je 375 J.

Nakonec ještě řeknu,  jak je velký jeden joule: Zvednutí závaží o hmotnosti 102 kg do výšky 1 m - tím jsme vykonali práci jeden Joule.  

Na to abychom mohli práci nějakým způsobem vypočítat, tak si ještě předtím musíme říct, jak se dělí. Dělí se na dva druhy a to na MANUÁLNÍ a MECHANICKOU PRÁCI. MANUÁLNÍ PRÁCE je ta práce, kterou vykonáváme svými svaly (neboli ruční práce). Zatím co MECHANICKÁ PRÁCE je ta práce, kterou nevykonáváme my. Práce při které se předmět za působené síly F (pohybuje) po dráze. Dále také na výpočet potřebujeme vědět vzoreček, a ten je: W=F . S (W - práce, F - působící síla a S - dráha). Jednotkou práce je tak zvaně joule ( J ) a jestli jste si tohle zapamatovali, tak se vrhneme vypočítat nějaký  příklad.  

K vypočítání příkladu je nutné mít  zápis a z toho vyvodit vzorec, dosazení a jako poslední je výpočet. Co je také na konci důležité, napsat odpověď.

Další v pořadí máme VÝKON. Co je to výkon? Výkon je práce vykonaná za nějaký čas. Také výkon je práce za jednotku času. Základní jednotka výkonu je jeden watt (1 w). Vzorec pro výpočet je P= W/T: což znamená p= výkon, w= mechanická práce, t= (čas) doba po kterou jsme práci konali. Příklad, jak zjistíme výkon právě jednoho wattu, je třeba: Zvednutí 10 dkg jablka do výšky 1 metru za 1 sekundu.

PŘÍKLAD: žák vzepřel činku o hmotnosti 30 kg do výšky 1,8 m za 1 sekundu. Urči jeho výkon.

ZÁPIS: m= 30kg, s= 1,8 m, t= 1 s, p= ? J

VZOREC, DOSAZENÍ + VÝPOČET: P= W/T, P= 540/1, P= 540 W, W= F.S, W= 300.1,8, W= 540 J, F= m.g, F= 30.10, F= 300 N.

ODPOVĚĎ: Jeho výkon je 540 W.

Poslední na vysvětlení je ENERGIE. Základ je vědět, kde vůbec tělesa berou schopnost konat práci. Jako mi získáváme energii z pití a jídla, tak tělesa získávají energii třeba z benzínu (palivo).

takzvaně mechanická energie se dělí do dvou skupin a ty jsou TÍHOVÁ POTENCIÁLNÍ ENERGIE neboli POLOHOVÁ ENERGIE a KINETICKÁ ENERGIE neboli POHYBOVÁ ENERGIE.

POLOHOVÁ ENERGIE souvisí s polohou daného tělesa. Zkráceně se zapisuje jako Ep (z toho také vyplývá vzoreček). Vzoreček pro výpočet příkladu je Ep= m.h.g (g= gravitační síla, h= výška (m), m= hmotnost (kg), E= energie, p= potencionální ( polohová).

PŘÍKLAD: beran parního bucharu dopadá z výšky 1,5 m. hmotnost beranu je 2 500 kg. Urči polohovou energii v nejvyšším bodě dráhy.

ZÁPIS: m= 2 500 kg, h= 1,5 m, Ep= ? J

VZOREC, DOSAZENÍ + VÝPOČET: Ep= m.h.g, Ep= 2 500.1,5.10, Ep= 37 500 J

ODPOVĚĎ: polohová energie v nejvyšším bodě je 37 500J.

POHYBOVÁ ENERGIE souvisí s pohybem a rychlostí tělesa. Zkráceně se zapisuje jako Ek. Vzoreček pro výpočet příkladu je Ek= 1/2 m . v2 ( E= energie, k= kinetická ( pohybová), m= hmotnost, v= rychlost).

Comment Stream