Hoogbegaafdheid

Door Merle, Marijn en Melanie

Inhoudsopgave

- Wat is hoogbegaafdheid?

- Oorzaken en kenmerken van hoogbegaafdheid

- Gevolgen van hoogbegaafdheid

- Filmpje over hoogbegaafdheid

- Tips voor ouders met een hoogbegaafd kind

- Overzicht van de voorzieningen

- Informatie over de verenigingen

- Bronvermelding

- Kahoot

Wat is hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid is een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Je bent eigenlijk gewoon ergens heel goed in. Dat kan van alles zijn, zoals sport of een muziek instrument spelen of bijvoorbeeld schaken. Meestal hebben mensen die hoogbegaafd zijn een heel hoog IQ. Hoogbegaafdheid wil eigenlijk zeggen dat je opvallende vermogen of vaardigheden hebt zowel voor kinderen als volwassenen.

Bron: www.google.nl en uit de folder.

Oorzaken en kenmerken van hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd ben je vanaf je geboorte. Vaak zijn ouders, broertjes en zusjes van hoogbegaafde kinderen zelf ook hoogbegaafd, maar niet altijd.

Als je hoogbegaafd bent heb je een hoog intelligentieniveau. Je intelligentie kan worden gemeten door een IQ test.

Het hebben van een hoog IQ is niet het enige kenmerk van hoogbegaafdheid. Misschien heb je soms het idee dat je anders bent dan andere kinderen. Kenmerken van hoogbegaafdheid worden vaak in lijstjes gezet zodat je kunt kijken of je die kenmerken hebt. Het lastige daarvan is dat die lijstjes nooit helemaal bij je passen of dat je jezelf er niet goed in kunt herkennen. Het handige ervan is dat je soms ineens snapt waarom je bent zoals je bent.

Bron: http://www.gelukkighbkids.nl/hoogbegaafdheid/.

Kenmerken hoogbegaafdheid

Gevolgen van hoogbegaafdheid

De gevolgen zijn heel verschillend, sommige leerlingen vinden het lastig dat ze hoogbegaafdheid hebben omdat anderen hun ‘te slim’ vinden. maar het kan ook zijn dat het lastig is om een school te vinden dat goed aansluit bij hun hoogbegaafdheid. ook al zijn veel scholen er mee bezig om deze leerlingen ook te kunnen opvangen is het nog lang niet zo dat alle scholen dit kunnen.

Bron: medeleerlingen

Filmpje over hoogbegaafdheid

Tips voor ouders met een hoogbegaafd kind

  • Kom zoveel mogelijk te weten over hoogbegaafdheid.
  • Houd de ontwikkeling van je kind goed in de gaten. Is de babytijd versneld gegaan? Meldt dit dan aan het consultatiebureau en ook aan de peuter- en basisschool.
  • Houd de relatie met de school goed; zij begeleiden immers je kind.
  • Maak afspraken voor gesprekken en maak afspraken over wanneer je kind bijvoorbeeld getest kan worden met didactische toetsen of DLE-toetsen, om te bepalen hoever je kind is.
  • Let erop dat de begeleiders NVO of NIP geregistreerd zijn.
  • Thuis is thuis en school is school. Doe geen schoolwerk thuis.
  • Zorg ervoor dat je kind een positief beeld over school blijft houden. Spreek dus niet in negatieve zin over school waar je kind bij is.
  • Probeer goed (emotioneel) betrokken te zijn bij je kind. Speel spelletjes en vraag ondertussen wat er op school is gebeurd. Leg de nadruk op het spel, zodat ze geen druk ervaart over school.
  • Geef de mogelijkheid aan je kind om zich breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld naar een sportclub gaan of bijvoorbeeld kunstonderwijs.

Bron: http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/tips-hoogbegaafdheid

Overzicht van de voorzieningen

Er zijn scholen waar passend onderwijs word gegeven voor hoogbegaafde leerlingen. Normale scholen krijgen ook extra geld van de overheid zodat ze meer kunnen leren over leerlingen die hoogbegaafd zijn en de leerlingen dan ook beter kunnen helpen.

Bron: www.google.nl

Informatie over de verenigingen

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Choochem

Choochem is een landelijke vereniging vanuit een christelijke levensovertuiging voor hoogbegaafde volwassenen, adolescenten en gezinnen met hoogbegaafde kinderen. Choochem ondersteunt sinds 1999 hoogbegaafden bij vragen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, opvoeding, school, kerk en geloof. Choochem werkt binnen de Koepel Hoogbegaafdheid samen met Hint en Pharos, gericht op de beïnvloeding van het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid in Den Haag.

Bron: http://pharosnl.nl/home/ en http://www.choochem.nl/nl/1_home.htm.

Bronvermelding

www.gelukkigehbkids.nl/hoogbegaafdheid/

www.gedragsproblemen-kinderen.info/tips-hoogbegaafdheid

www.pharosnl.nl/home/

www.choochem.nl/nl/1_home.htm

www.google.nl

Folder hoogbegaafdheid

klasgenoten

Kahoot

Comment Stream