Gotický sloh

Guman,Dvořak

Gotický sloh

  • Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh románský.
  • Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí.

Vznik

  • Termín gotika nebo gotický se vztahuje ke Gótům.
  • Předcházející epoše jej přisoudil s opovržením Giorgio Vasari a další italští humanisté; „gótské“ umění pro ně znamenalo asociaci primitivního či barbarského.

Sochařství

  • První sochařské projevy byly pouhým doplňkem architektury.
  • Sochy nestály volně v prostoru, ale jakoby byly přilepeny přímo k architektuře.
  • Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení Panny Marie.

Comment Stream