Talencentrum

Voorstel voor de Talige Opleidingen


Gebaseerd op de principes:

 • Leren wordt effectiever als de studenten de noodzaak voelen om iets te leren.
 • Het leerrendement groeit als studenten verantwoordelijkheid voelen.
 • Gedrag wordt bepaald door de omgeving.
 • Motivatie is de uitkomst van een proces.
 • Autonomie bij de student leidt tot motivatie. (Proberen weg te komen van straffen en belonen en op weg te gaan naar intrinsieke motivatie.)
 • Uitdaging leidt tot motivatie.
 • De student wil erkenning krijgen voor zijn vorderingen in het leerproces en gezien worden als individu.

                                                

Werkwijze Talencentrum:

De basis is een talige leeromgeving waar studenten gedurende de sessies (dagdelen) actief aan het werk zijn. De groepen zijn ingedeeld in basisgroepen van zo'n 10-12 studenten van soortgelijk taalniveau. Zo'n basisgroep kan  een roulerende voorzitter hebben en bijv. werken met Scrum. (zie eduscrum) In deze groepen worden i.s.m. de docent afspraken gemaakt over te behalen resultaten en produkten. (er kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld Trello (link). De studenten krijgen in deze basisgroepen contacttijd met de docent die inzichtelijk maakt waar de student voortgang boekt en wat de individuele aandachtspunten zijn. De studenten kunnen m.b.v. bronnen zelfstandig aan het werk of in kleine groepjes aan een case werken. Daarnaast kunnen er workshops zijn, chitchat sessies, is er mogelijk een remedial teacher enz.


Organisatie voor leerjaar 1 Toerisme:

Jaar 1 wordt verwelkomd in het TC. Alle studenten krijgen een 0 meting voor Engels/Duits/Spaans/ bijv. d.m.v. het aanmaken van een language passport. (zie link)

De studenten worden drie talen aangeboden. Engels is verplicht en daarbij kiest hij voor een tweede en eventuele derde taal. De eerste periode is oriënterend. Alle studenten met een A0/A1 meting krijgen een intensief beginners traject aangeboden.

Specifiek voor Engels (eventueel aan te passen voor de tweede taal):

De studenten werken aan de hand van cases. De opdrachten/onderwerpen/bronnen staan digitaal vermeld. De studenten werken met max. 3 personen aan een case en presenteren wekelijks in hun werkgroep. Elke case leidt tot één of meerdere producten. Deze producten kunnen uiteindelijk weer als bron dienen en opgenomen worden in de bronnenbank. De studenten krijgen feedback van de groep en de eigen docent. Dat leidt tot nieuwe individuele doelen. De studenten reflecteren op hun prestatie en kiezen/bedenken vervolgens een nieuwe opdracht.

In principe moeten de 1e jaars Toerisme worden voorbereid voor hun eerste stageplekken. Zij hebben nog geen richting bepaald. We gaan dus voor basiskennis en werken vanuit het begrip "betekenisvol leren" . We zouden kunnen vaststellen dat alle 1e jaars zich in alle vaardigheden op A2 niveau moeten kunnen redden tijdens hun eerste stage.

Tweede en derde jaar

Het tweede jaar moeten ze alle vaardigheden op B1 niveau beheersen. De vierde jaars B2 niveau in het derde jaar.

Studenten die sneller kunnen of willen, krijgen daarvoor de mogelijkheid. Als ze aan kunnen tonen op alle vaardigheden op niveau zitten, mogen ze examineren in de eerstvolgende examenweek. Ze moeten daar voor wel een x aantal cases hebben uitgewerkt en aan kunnen tonen dat ze alle vaardigheden op het vereiste niveau beheersen. (portfolio)

Materiaal/bronnen

Alle bronnen waaronder de reader worden digitaal aangeboden.  De student kan altijd verder, ook zonder de docent.

Ook oefen materiaal zoals “spotting the mistakes” en andere opdrachten worden digitaal aangeleverd. Zo kan de docent makkelijk verwijzen naar de bronnenbank, zonder steeds materiaal zelf bij de hand te hebben en uit te delen.

De rol van native speakers

Zij verzorgen de rijke, talige leeromgeving d.m.v. het aanbieden van korte workshops, bijles, chitchat momenten. Zij doorbreken de structuur van het werken aan cases en het oefenen met materiaal door levendige en interactieve input te bieden.

Wat is er nodig:

 • Duidelijkheid scheppen over de verwachtingen.
 • Duidelijke opdrachten beschikbaar stellen waar de student ten alle tijden bij kan.
 • Voldoende leermateriaal/bronnen centraal beschikbaar stellen
 • Genoeg native speakers om een rijke leeromgeving te scheppen, waarmee de studenten gesprekken kunnen voeren en die chitchat sessies organiseren en workshops geven.
 • Bewustzijn bij de docenten versterken om de verantwoordelijkheid voor het leerproces neer te leggen waar het hoort te zijn.
 • Een talige leeromgeving creëren waarin de student de noodzaak voelt en uitdaging ervaart om te leren.

In principe is dit voorstel overdraagbaar naar elke opleiding.

Annemieke van Duuren

Comment Stream