FYZIKA

Práce,Výkon,Energie

Práce,Výkon,Energie

Práce je konána, působí-li na těleso síla a těleso je přemisťováno.

Značka: W

Jednotka : J (Joule)

Výpočet : W = F . s

F ...síla (N)

s ... dráha (m)

Výkon : je veličina charakterizující jak rychle byla práce vykonána

značka : P

jednotka :  W (Watt)


výpočet : P = W: t

Energie : je skalární fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty  (látky nebo pole) konat práci.

Vzorec pro výpočet: Ep : m.h.g

Jednotka : Jaul

Kinetická energie(pohybová energie) souvisí s rychlostí tělesa

Oba druhy energie se mohou navzájem přeměňovat

Celková energie se nemění ale zůstává stejná.

Comment Stream