Zlepší sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti s nárastom počtu lekární v Skalici?

Zdravie je to najcennejšie, čo človek má. Ak by sme zostavili pomyselný rebríček hodnôt človeka, určite by sme v ňom na vysokých priečkach našli zdravie. Nikto za nás nebude chrániť a starať sa o naše zdravie preto by si ho každý z nás mal zveľaďovať a starať sa oň tak, aby vydržalo, čo najdlhšie.

Samozrejme v živote sa stávajú situácie, v ktorých jedinec potrebuje odbornú pomoc alebo radu a vtedy prichádza na rad zdravotnícky pracovník. Na Slovensku si mnoho ľudí myslí, že jedine lekári sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby nám pomohli, Máme však aj iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú kompetentní pomôcť pacientom. O zdravie pacienta sa nestarajú len lekári a sestričky, ale vo veľkej miere aj farmaceuti. Aj keď vám lekár predpíše liek, ktorý máte užívať, lekárnik v lekárni s vami prediskutuje liečbu, jej možné vedľajšie účinky, interakcie s inými užívanými liekmi ale aj finančnú náročnosť predpísanej liečby. Farmaceuti sú tí, ktorí majú odborné vzdelanie vo svete liečiv a ich vzájomných interakcií. Práve pre ich vzdelanie a skúsenosti, sú klinickí farmaceuti prínosom pre nemocnice a riadenie liekovej politiky v nich. Nielenže konzultujú s lekárom farmakoterapiu pre pacienta, ale aj, a čo je dôležité, liekovú ekonomiku – farmakoekonomiku – finančné náklady na terapiu. Vo verejnej lekárni , podľa Zákona o lieku, farmaceut musí informovať o lacnejšej alternatíve terapie, čiže o lieku s nižšou cenou a teda aj nižším doplatkom pre pacienta, , ktorý nebude pre financie pacienta príťažou.  A teda tým sa dostávame k tomu, že už nejde o jednoduchý vzťah lekár – pacient ale lekár – pacient – lekárnik.

Zákon o lieku rozoznáva tri typy lekární a definuje ich nasledovne:

Nemocničná lekáreň je prevádzkareň, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia, pripravuje a vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny oddeleniam tohto zariadenia, inému ústavnému zdravotníckemu zariadeniu na základe objednávky; ak je súčasťou tohto zdravotníckeho zariadenia onkologická ambulancia, musí mať zriadené oddelenie na prípravu cytostatík.

Verejná lekáreň je prevádzkareň, ktorá poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov pre verejnosť, pre ambulantné zdravotnícke zariadenie a ústavné zdravotnícke zariadenie, ak ústavné zdravotnícke zariadenie nemá nemocničnú lekáreň. Verejná lekáreň vydáva poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na základe objednávky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne, ak humánny liek alebo zdravotnícku pomôcku obstarala zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu.

Pobočka verejnej lekárne je prevádzkareň, ktorú môže držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zriadiť len v obci, kde nie je zriadená verejná lekáreň, a v obci, ktorá sa nachádza na území samosprávneho kraja, ktorý mu vydal povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti; pobočka verejnej lekárne môže poskytovať lekárenskú starostlivosť v kratšom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, nemusí zabezpečovať individuálnu prípravu liekov a pohotovostnú lekárenskú službu.

V poslednom čase vzniklo väčšie množstvo nových verejných lekární. Tým sa teda dostávame k otázke, či sa zlepšilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov Skalice a skalického okresu s nárastom počtu lekární. Pre predstavu, koľko lekární a lekárnikov je v skalickom okrese, uvádzam prehľadnú tabuľku, ktorú na svojej webovej stránke uverejnila Slovenská lekárnická komora.

Ak porovnáme mestá Holíč a Skalica., vidíme, že Ako nám v Holíči sa nachádza 3 805 obyvateľov na jednu lekáreň a v Skalici je počet pacientov na jednu lekáreň 1668. Z hľadiska ekonomiky je výhodné, ak má lekáreň vyšší finančný obrat, t.z., vyšší počet vydaných lekárskych predpisov a vyšší počet „spádových“ pacientov.. No otázkou je, či dokáže lekárnik podávať každému jednému pacientovi kvalitné odborné poradenstvo ohľadne liečby, vzhľadom na časovú náročnosť. Predsa len, podávať vyše 2 000 ľuďom poradenstvo nie je jednoduché. Dostávame sa tak medzi dva mlynské kamene – finančný chod lekárne a odborné poradenstvo lekárnika.V prvom rade je lekáreň zdravotnícke zariadenie, v ktorom pracujú vysokokvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, ktorých úlohou je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom. Avšak v súčasnej dobe, keď ceny liekov neustále klesajú, sa každá lekáreň snaží zachovať si priazeň svojich pacientov, ktorí sú pre „prežitie“ lekárne veľmi dôležití. A tu je priestor pre lekárnika – poskytovať kvalitné poradenstvo a konzultácie pacientom.

Z uvedeného vyplýva, že ak neberieme do úvahy finančný aspekt, je dobré, že sa zvýšil počet lekární, čím sa znížil počet obyvateľov na jednu lekáreň a zároveň sa zvýšil časový priestor pre farmaceutov poskytovať odborné poradenstvo. Ak berieme do úvahy čas ako indikátor kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti, môžeme konštatovať, že zvýšením počtu lekární sa zlepšilo aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľom Skalice. Skutočnú odpoveď by nám však dal prieskum obyvateľstva mesta Skalice a Holíča so spokojnosťou lekárenskej služby.

Comment Stream