Sad

A Free Verse Poem by: Chris Bauman

I see

Sadness

O so sad

Smells like dying flowers

Tastes like a supper bitter lemon

Sounds like a shatering window

Feels like crying

Feels like breaking

O o So sad