y = mx+b      :משוואת הישר

:חומר למורה בנושאים

m, b משמעות הפרמטרים

ישרים מקבילים

.לתלמידים טובים - ניתן לתת את פעילויות החקר בלבד

.לתלמידים שקשה להם במתמטיקה - מומלץ לתת את כל הפעילויות: חקר, הסבר ותרגול כל נושא בנפרד

.לאחר הלימוד בעזרת המחשב, לעבור לתרגול בכתב מתוך ספרי הלימוד

.את פעילויות הסיכום לבצע עם כל הכיתה

במשוואת הישר m א. משמעות הפרמטר

:הסבר לאחר הפעילות

במשוואת הישר b ב. משמעות הפרמטר

:הסבר לאחר הפעילות

ג. ישרים מקבילים

:פעילות לפתיחת הנושא

:הסבר לאחר הפעילות

סיכום

סיכום הפעילות בעזרת שיר -- מצורפות המילים והמנגינה

...עוזר להפנמת הכללים, ונותן גוון אחר לשיעור

:סיכום הפעילות בעזרת לוח פתקיות כיתתי

(המורה תכין לוח פתקיות עם עמודות כרצונה. (דוגמה בתמונה

.כל תלמיד יוסיף פתקית לעמודה אחת, או לכולן