பிரேம பிரபா

கனவுகளை வென்றுவிடு


மௌனம்தின்னும்சாத்தான்

மாலை இருளின்

அடர்த்தியின்மையால்

கரை ஓரங்களில் ஒதுங்கும்

பாதப் பதிவுகளில்

ஒளிந்துகொள்கிறது

கொஞ்சம் மஞ்சள் ஒளி.

பாசி படர்ந்த பாறைகளின்

மோகப் பிளவுகளில் கசியும்

நிரந்தரமான குளிர்ச்சி

உப்புக் காற்றில் உருமாறி

காமத்தின் மர்ம முடிச்சுகளை

மெல்ல அசைத்து

இடைவெளிகளை

முத்தங்களால் நிரப்புகிறது

வேண்டியமட்டும்.

நெடிய மௌனத் தட்த்தில்

வேறும் வழிப்போக்கனாய்

கடற்கரைகளைக் கடந்து போகும்

சாத்தானின் கையிருப்பில்

கரைந்து போய்க்கொண்டிருக்கிறது

அவன் தோட்ட்த்தில் முதலில் அறிமுகப்படுத்தி

பிறகு பொதுவுடைமையான காம்ம்.


PREMAPRABHA

பிரேம பிரபா

Comment Stream