Má Slovensko prsty vo výskume vesmíru ?

Od vypustenia Sputnika

Dňa 4.októbra 1957 vypustili zo sovietskeho Bajkonur prvú umelú družicu Zeme - Sputnika. Po tomto dni nastala "nová éra" ,ktorá iniciovala rozvoj kozmických technológií. Na Slovensku sa rozvíjala kozmická fyzika a diaľkový prieskum Zeme .

Perlička: Významný bol aj Sputnik 2, na ktorom letel prvý pes- Lajka do vesmíru .

Zakrátko po vypustení Sputnika sa zistili nové informácie. Ako tá ,že v okolí Zeme je okrem kozmického žiarenia sú prítomné aj celkom silne sa meniace v priestore i čase toky častíc rôznych druhov  energií.                                                                                                              Napr.: Radiačné pásy Zeme či častice plazmy slnečného vetra

Niektoré "produkty" Kozmického žiarenia sú zachytiteľné aj zo Zeme. Na ich zachytenie nám slúžia vysoko horské neutrónové monitore. Jeden z nich je aj u nás na Lomnickom štíte.

Pred 37 rokmi  štartoval do kozmu prvý prístroj na družici IK-17 , ktorej elektronickú časť  vyvinuli v Košiciach v Ústave experimentálnej fyziky SAV- ÚEF SAV a spolupracovala s nimi Elektrotechnická fakulta VŠT Košice. Prístroj vo vesmíre úspešne meral toky gama žiarenia a neutrónov . Bol to experiment ,v ktorom mali odhaliť slnečné neutróny, to sa však nepodarilo, no priniesol nám nové poznatky.

Perlička:  Najnovším zariadením, ktoré navrhli v Košiciach je Prístroj MEP-2 . Bude monitorovať energetické častice vo vesmíre.

Slnečné neutróny prvýkrát odhalili 3.7.1982 aj vďaka meraniam na Lomnickom štíte. Tieto merania sa začali v geofyzikálnom roku 1957 tzv. IGY a k oslave 50. výročia tohto roku sa začala medzinárodná akcia : Medzinárodný heliofyzikálny rok tzv. IHY

Po r.1990 sa vedecké kontakty ÚEF SAV rozšírili ,čo umožnilo účasť v nových experimentoch s inými štátmi. Vynašli vysokoapogeové družice: Prognoz-8, Prognoz-10 (interšok) ,Magion a Interball. Na obzvlášť úspešnom (1996-2000) Interballe  pracovali časticové aparatúry vyvinuté práve u nás. S Rusmi a Grékmi sme pracovali na projekte SPEKTR-R. Pracovali sme aj  s Moskovskou univerzitou na nízkoorbitálnych družiciach ako CORONAS-1 (1994) či CORONAS-F (2001-2005) a skúmali  emisie zo Slnka.

Dnes ÚEF SAV spolupracuje na projektoch Európska agentúra pre vesmír (ESA) i NASA. Košickí vedci sa podieľali aj na vývoji írskeho prístroja NUADU, inštalovaného na družicu DOUBLE STAR. Pracovali sme aj v projekte NASA: SOLAR ORBITER . Ide o projekt, ktorý by mal merať v pozíciu podstatne bližšie k Slnku než je orbita Zeme, čo by pre merania slnečných neutrónov a gama žiarenia bola  nová šanca.

V časticových meraniach na družiciach s našou spoluúčasťou nejde len o experimenty. Ide tu o monitorovanie a preverovanie príznakov tzv. kozmického počasia. Kozmické počasie zahŕňa podmienky na Slnku , v medziplanetárnom prostredí, v zemskej magnetosfére i atmosfére, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať nielen družicové systémy ale aj letecké či pozemné systémy a aj navigáciu alebo prenos signálov.

Európska vesmírna agentúra preskúma kométu Čurjumov-Gerasimenko aj vďaka slovenským vedcom. Košičania zabezpečili pre sondu Rosetta špeciálny komunikačný prístroj- ESS. Rosetta sa po príchode ku kométe rozdelí na dve časti. ESS bude zabezpečovať vzájomnú komunikáciu medzi nimi.                                                                         Vďaka tejto práci dostali nový vesmírny projekt, tentoraz dovnútra slnečnej sústavy. Zostavia prístroj, ktorý pomôže sonde Bepi Colombo skúmať planétu Merkúr.

A na záver Vám  prajem príjemný pôžitok z pohľadu vesmíru: http://vimeo.com/45878034

Comment Stream