זרזיר הדור

.זרזיר הדור נפוץ במזרח אפריקה ומזיק לגידולים חקלאיים.

Comment Stream