ČÁSTICE

shrnutí

Atomy mají jádro a obal. V obalu se nacházejí elektrony a v jádře jsou protony a neutrony. Elektrony mají záporný náboj. Protony mají kladný náboj. Neutrony mají neutrální náboj. Molekuly jsou 2 a více částic. Difúze – promísení látek díky mezerám. Brownův pohyb je  pohyb částic.
Sloučenina je složena z atomů různých prvků např. voda (H2O), oxid uhličitý (CO2),......Prvek je složen z atomů např. vodík (H)
Síly mezi částicemi  nám můžou i pomáhat např. vzlínáním vlhkosti na poli , čištění špíny a škodit např. vzlínáním vody do základů domu, přitahováním špíny, apod.

Comment Stream

2 years ago
0

a co ionty???