částice :)

Částice se skládají z - atomu, iontů a molekul

Do Atomu patří - protony, neutrony, elektrony

Ionty -  je velmi malá část hmoty, která se projevuje svými charakteristickými vlastnostmi (energií, hmotností, elektrickým nábojem, chemickou reaktivností, dobou života.

Molekuly- je částice složená z atomů nebo iontů.

Sloučenina-

je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů. Přitom se za různé druhy atomů zpravidla nepovažují různé izotopy téhož prvku.

Difúze- je proces rozptylování se částic v prostoru..

Brownův pohyb- je náhodný pohyb mikroskopických částic v kapalném nebo plynném médiu.

Síly mezi částicemi

Pomáhají nám- při kreslení (psaní)

škodí nám - při hraní

Comment Stream