Myšlenková mapa

jana lončáková

Pohyb:Máme rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Rovnoměrný pohyb má stejnou rychlost a nerovnoměrnému se rychlost mění. Máme ještě křivočarý a přímočarý pohyb. Křivočarý má trajektorií křivku zatím co přímočarý ma trajektorií přímku. Co je trajektorie? Trajektorie je cesta (dráha) kterou se těleso pohybuje.

Dráha:Značíme s.Můžeme určit v m, km,….atd.

Rychlost:Značíme v.Např. v=40km/h …..atd.

Čas:Značíme t.Základní jednotka je sekunda.Můžeme určit v hod, s, min, ….atd.

Pohyb vzhledem k….:Např. stavbaři jsou ke stavbě v pohybu.Tabule vzhledem k lavici je v klidu.

Jízdní řád:ve sloupci si veberu hodinu a ve řádku si vyberu minuty.Táke se rozděluje na pracovní dny a výkendy to si musíme vybrat.

Grafy:můžeme určit kdy zastavil, jak dlouho stál, jestli jel bez zastávek.

Comment Stream