Slovní hodnocení

Co hodnotit

Vysvětlování pozorovaných jevů

Kvalitu nasbíraných informací

Porozumění nalezeným informacím a jejich kritické zhodnocení, vlastní interpretace

Znalost základních fakt

Dovednosti při provádění experimentů

Dovednost řešit problémy

Kvalitu zpracování domácích úkolů

Schopnost aplikace získaných poznatků

Schopnost propojovat získané informace se zkušenostmi z běžného života

Dovednost grafického znázornění fyzikálních dějů

Aktivitu při hodinách

Schopnost spolupracovat s ostatními

Fantazie, tvořivost, kreativita

Dodržování domluvených pravidel

Jak hodnotit

Výborně se ti daří popisovat pozorované jevy. Měl by ses více soustředit při pozorování a popisování experimentů.

Nebojíš se říct své názory. Jsi ochoten přijmout jiný názor, když se přesvědčíš o jeho správnosti. Někdy reaguješ až agresivně, když tě někdo upozorňuje na chybu v argumentaci. Při diskusi ve třídě jsi aktivní, nedělá ti problém říct své názory. Nejsi ochoten naslouchat druhým, zkus se někdy podívat na problém jejich očima.

Jsi schopen velmi dobře zpracovat informace, které jsi našel v knížkách. V referátech často jen čteš informace, které jsi našel na internetu, nedaří se ti zpracovat je tak, abys jim lépe rozuměl.

Dělá ti problémy i jen zopakovat fakta, která jsme se učili. Velmi dobře rozumíš fyzikálním zákonům, se kterými ses seznámil.

Nedělá ti potíže předvést známý experiment, ale máš-li ukázat pokus trochu obměněný, moc se to ti nedaří. Tvé zpracovaná protokolů je nedbalé, často nedodržuješ termíny jejich odevzdání.

Bohužel zatím máš oddělený běžný svět a to, co se učíš ve škole.

Práce s grafy ti dělá potíže, nerozumíš tomu, co graf vyjadřuje. Umíš číst informace z grafu, ale dělá ti potíže grafy sestrojovat.

V hodinách nejsi aktivní, reaguješ až na přímé oslovení. V hodinách vůbec nereaguješ, neodpovídáš ani, když jsi vyvolán.

Dobře pracuješ ve skupině, nedaří se ti ale plnit roli vedoucího skupiny. Při práci ve skupině rušíš její práci. Při práci ve skupinách se neprojevuješ, čekáš, až ti spolužáci přidělí nějakou práci, kterou však málokdy splníš.

Přicházíš s novými nápady, kterými často překvapíš i mne.

často nedodržuješ dohodnutá pravidla, čímž ohrožuješ bezpečnost svou i spolužáků.


Slovní hodnocení na 2.stupni ZŠ, Hana Andrášová a kolektiv autorů