Tiwtoriaid y flwyddyn (Dysgu Gydol Oes)

Eleni, dyfarnwyd 2 wobr Tiwtor y Flwyddyn: June Forster a Beth Head

June Forster (Celf a Dylunio)

“Diolch yn fawr iawn, iawn i June – mae ei chalon cymaint â’i synnwyr digrifwch (sy’n enfawr).”Rydych yn gwybod pan fydd June yn dysgu oherwydd fe glywch s?n chwerthin a brwdfrydedd yn llifo o’r ystafell; ond mae llawer iawn o ddysgu’n digwydd hefyd wrth iddi rannu ei gwybodaeth helaeth. Drwy gyfrwng ei chyrsiau, mae wedi galluogi myfyrwyr i ffurfio grwpiau hunangymorth sy’n arddangos eu gwaith yn rheolaidd. Ysgrifennodd un myfyriwr, “Cawn gyfarwyddiadau clir, cyngor doeth ac anogaeth i ymchwilio, ond yn anad dim cawn ein hannog a’n canmol am ein hymdrechion.” (Myfyriwr di-enw)
Oddi wrth Gydlynydd Celf a Dylunio, Alison PierseDechreuodd June ar ei gyrfa fel artist yn 1996 pan aeth ar gwrs arlunio a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth yn Ystrad Meurig. Roedd y tiwtor o’r farn ei bod yn bosib dysgu pawb i arlunio a bod celf yn rhywbeth i bawb. Bu’r agwedd gadarnhaol honno’n ysbrydoliaeth aruthrol.Wedi iddi fagu hyder yn ei sgiliau arlunio, aeth ar gwrs yng Ngholeg Ceredigion ac oddi yno aeth yn ei blaen i wneud gradd BA ac yna MA mewn Celfyddyd Gain yn yr Ysgol Gelf yn Aberystwyth. Yno, yn rhan o’i chwrs Meistr, cafodd brofiad am y tro cyntaf o ddysgu myfyrwyr. Tua’r adeg honno, gwelais innau fod yn June y gallu i fod yn esiampl wych ac yn gyfathrebwr rhagorol, a gofynnais iddi helpu yn Ysgol Haf Gregynog. Roedd dysgu oedolion yn rhoi cymaint o foddhad iddi nes iddi hithau benderfynu ei bod am fod yn diwtor.Mae hefyd yn dysgu darlunio a phaentio i israddedigion yn yr Ysgol Gelf. Eleni, gorffennodd fy PhD mewn Ymarfer Celf; mae ganddi ddigonedd o brofiad ym maes celf ymarferol i rannu ei sgiliau a’i brwdfrydedd, â’r myfyrwyr hynny ar ddechrau eu cwrs ac â’r rhai sydd wedi cwblhau llawer iawn o gyrsiau Dysgu Gydol Oes.Meddai, “Rydw i wedi dysgu llawer iawn gan fy myfyrwyr dros y blynyddoedd ac iddyn nhw ac i haelioni fy nhiwtoriaid innau ar hyd y blynyddoedd y mae’r diolch bod fy nhaith wedi bod yn un mor ddiddorol ac wedi rhoi cymaint o fwynhad a boddhad i mi.”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Beth Head (Dyniaethau)

Mae Beth Head yn awdur academaidd a chreadigol sy’n byw yn Nhre’r Ddôl. Mae wedi cyhoeddi straeon byrion ar-lein, ac mewn detholiadau gan Brifysgolion Aberystwyth a Sheffield. Dewiswyd ei gwaith i’w gynnwys yn netholiad The Best Of… Sheffield Hallam yn ei blwyddyn uwchraddedig, ac yn 2011 cyfrannodd bennod, ‘Patricia Cornwell: A Normal Pathology?’ i The Millennial Detective: Essays on Trends in Crime Fiction, Film and Television, 1990-2010 (Malcah Effron (gol.), MacFarland: Gogledd Carolina, 2011). Bu’n dysgu Llenyddiaeth Saesneg i israddedigion Prifysgol Aberystwyth am 4 blynedd cyn ymuno â’r Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, lle datblygodd fodiwl ‘Writing in Genre’, ac yn ddiweddar mae wedi ailwampio’r modiwl ‘Writing as a Creative Process’. Mae’n dysgu modiwlau Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol, ac mae wrth ei bodd yn gwneud hynny. Mae ganddi BA Saesneg o Brifysgol Aberystwyth, MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Sheffield Hallam, ac MPhil mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Aberystwyth. Mae’n ysgrifennu nofel ar hyn o bryd, ond er mwyn plesio ei rheolwr banc mae hefyd yn gweithio yn Adran Gyflogau Prifysgol Aberystwyth.

Gair neu ddau am Beth Head gan Liz Jones, Cydlynydd y Dyniaethau …

“Mae Beth yn bresenoldeb cynnes ac yn ysbrydoliaeth yn y dosbarth – mae’n deall dysgwyr gydol oes i’r dim ac yn gwybod beth sy’n eu cymell. Mae cyfle ar ei chyrsiau i bawb i gymryd rhan ac i gael hwyl – ond maen nhw hefyd yn gyrsiau trylwyr, o safbwynt academaidd a chreadigol. Rwy’n hynod falch bod Beth wedi ennill y wobr hon – mae’n un sy’n rhoi’n hael iawn o’i hamser i baratoi ac i sicrhau bod dysgu’n rhywbeth sy’n rhoi pleser i bob un o’i myfyrwyr.”