Afrondingsopdracht 1
                               Bo Willems
                                   M001O

Punt 1

* Veranderingen Wmo 2015

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning gaan veranderen. Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vallen.
Wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning regelt. Ook de Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 het plan goedgekeurd. Hiermee is de nieuwe Wmo 2015 een feit en treedt 1 januari 2015 in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en daarmee voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten.
In de nieuwe Wmo wordt mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen.
Er zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers, zodat die kunnen participeren. Deze ondersteuning is voor verschillende doelen beschikbaar, zoals begeleiding en participatie wordt extramurale persoonlijke verzorging niet overgeheveld naar de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar deze wordt bij de zorgverzekeraars onder gebracht. Onder persoonlijke verzorging valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik en eenvoudige verpleegkundige handelingen.
In plaats van 25% van het budget komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig wordt er € 50 miljoen uitgetrokken om sociale wijkteams in te richten blijft cliëntondersteuning bestaan, zodat een cliënt zich kan laten bijstaan bij de aanvraag.
Persoonsgebonden budget
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget verstrekken. Deze voorwaarden zijn aangepast. Met een pgb kunt u zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Punt 2


*verandering dagbesteding

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de dagbesteding en begeleiding van 200.000 mensen die thuis wonen: mensen met Alzheimer, met psychiatrische problemen en met een verstandelijke beperking. Maar het moet met 25 procent minder geld dan nu beschikbaar is in de AWBZ.

Veel mensen met een verstandelijke beperking gaan naar dagbesteding: Een zorgboerderij, kunstatelier of horecagelegenheid. Vanaf 2015 wordt dit soort zorg vanuit de gemeentes georganiseerd en vergoed. De gemeentes moeten deze zorg gaan leveren met 75 procent van het huidige budget.Het recht op dagbesteding verdwijnt, de gemeente gaat beslissen wie er voor welke soort dagbesteding in aanmerking komt. Het moet goedkoper en dichter bij huis in de eigen wijk, met minder gesleep met busjes.

De meeste mensen met een verstandelijk beperking hebben een Wajong-uitkering, omdat ze al vanaf jongs af aan gehandicapt zijn. Al deze Wajongers moeten worden herkeurd en de verwachting is dat zij hun uitkering verliezen als ze meer dan 20 procent loonwaarde blijken te hebben.
Dan komen ze in de bijstand en moeten gaan werken. Hierdoor zullen ze hoogstwaarschijnlijk ook niet meer in aanmerking komen voor een plaats op de dagbesteding. Op dit moment heeft van de mensen met een Wajong-uitkering 59 procent een ontwikkelingsstoornis, 21 procent een psychiatrisch ziektebeeld en 20 procent een somatisch ziektebeeld.
Ook de gemeente Rotterdam reageert op de ontwikkelingen. De gemeente kan niet garanderen dat iedereen zijn huidige vorm van dagbesteding behoudt.

Rechten voor mensen met een beperking

1. Mogen beperkte mensen kinderen krijgen.
Mijn mening is dat mensen met een beperking niet helemaal zelf mogen bepalen of ze kinderen mogen krijgen. Ik vind dat hier goed over nagedacht moet worden en kijken naar de situatie. Als de ouders voor zich zelf kunnen zorgen en een redelijk IQ hebben, is het voor mij geen probleem. Als de ouders niet voor zichzelf kunnen zorgen word het lastig om dan wel voor het kind te zorgen, als hun ouders dus 'de opa en oma' er bij helpen en dat beloven, dan kan het bij mensen met een lager IQ en die maar voor de helft voor zich zelf kunnen zorgen ook.

2. Werken met beperkte mensen.
Ik vind het belangrijk dat beperkte mensen ook werken, alleen is het lastig om ze tussen 'normale' mensen te plaatsen. Toch vind niet dat beperkte mensen alleen bij bedrijven mogen werken waar alleen beperkte mensen werken. Het is wel belangrijk dat deze mensen meer meer ondersteuning nodig hebben en het wat rustiger aan mogen doen. Ze zouden in een bedrijf de bestelling kunnen opnemen en dan alleen het drinken bijvoorbeeld, zo zou het toch best kunnen?

3. Op zich zelf wonen.
Als mensen met een beperking graag op zichzelf willen wonen en alleen zorg nodig hebben met het aankleden of het eten koken is het geen probleem. Ouderen hebben deze zorg soms ook nodig, terwijl zij ook op zichzelf wonen. Wel moet er dan goed na gekeken worden wat de beperkingen zijn. Zoals een geamputeerde arm is in principe ook al een beperking.

Comment Stream

3 years ago
0

Duidelijk! en goed beschreven waarom ze dat vind

3 years ago
0

Ik heb je Tackk pagina bekeken en vond dat je goede artikelen hebt gevonden over het WMO en van het Verandering van de dagbesteding van mensen met een beperking. Ik heb er nu een duidelijker beeld over. Je hebt goede meningen gegeven over de rechten. Ook vind ik het mooi dat je er een filmpje bij hebt gezet voor extra informatie.

3 years ago
0

Het is heel duidelijk en een duidelijke tekst,ook vind ik dat jij een mooie pagina hebt met een leuke foto en een leuke video.