Kríže a krížové pomníky

V lokalitách: Smižany a Iliašovce

UKF v Nitre, FF
Katedra etnológie a folkloristiky
Viktória Svetkovská


Štruktúra práce

1. Funkcie a symbolika kríža - na cintoríne (kríž ako centrum), v obci

                                                    - jeho vzhľad a tvar

2. Kríže a krížové pomníky v obciach Smižany, Iliašovce

3. Prícestné pomníky - súčasné "memento mori"                         

 • Kríž na cintoríne patrí medzi artefakty, ktoré sakrifikovala vývojom ľudstva cirkev, najmä katolícka a pravoslávna, a náš ľud
 • Nevznikol kresťanstvom, pretože bol dávno známy aj predtým v Oriente
 • Stáva sa symbolom novej viery - večného života, nekonečnej lásky a utrpenia
 • Prešiel do obradoslovia, nespočetné sú jeho funkcie všade tam, kde ide o dosiahnutie požehnania a šťastia     


Centrálny kríž na smižianskom cintoríne (v staršej časti)

Kríž ako centrum cintorína

 • centrálny kríž sa považoval vôbec za prvý, ale zároveň aj za najdôležitejší kríž na cintoríne a potom neskôr sa ním začali označovať jednotlivé hroby
 • bol nielen znakom viery všetkých, ktorí tu boli pochovaní, ale na druhej strane sakralizoval daný priestor
 • okolo hlavného kríža bývali pochovávaní najvýznamnejší členovia farnosti
Kríž na smižianskom cintoríne
 • sú dva, zrejme z dôvodu rozširovania cintorína
 • drevené, ozdobené, približne na jednej horizontálnej úrovni
 • okolo krížov hroby kňazov, farárov, učiteľov (Zummertlingovcov), ale aj hrob dekana a partizánov

Kríž na iliašovskom cintoríne

 • jeden, drevený, podobne zdobený
 • v okolí kríža sú pochovaní kňazi, vojak, učitelia

Cintorín Smižany 2014 - centrálny kríž a hroby dekana, farára, historika M. Pajdušáka

Cintorín Smižany 2014 - pomník generála J. Nálepku, v blízkosti centrálneho kríža

Cintorín Smižany 2014 - krížový pomník ferára J. Kleina, pri centrálnom kríži

Kríže v obci

 • šírením kresťanstva na našom území, možno hovoriť aj o šírení kultu kríža
 • z pohnútky ľudu sa kríž staval najmä z ochranných dôvodov, všade tam, odkiaľ sa očakávalo nešťastie, zlo, a bolo ho treba zahnať
 • kríže boli situované pri mostoch, krížnych cestách, hraniciach chotárov, polí, lesov, jednotlivých lokalít
 • spájali sa aj s praktizovaním rôznych magických úkonov, najmä ak boli hraničnými
 • dnes plnia predovšetkým informatívnu funkciu, funkciu významných orientačných bodov, ale to isté platí aj pre kríže postavené na miestach nešťastí a tragických udalostí aj mimo priestoru obce

Kríže v Smižanoch

 • krížove dni (jún) - procesie do cca 90-tych rokov
 • starostlivosť a výzdoba - starší obyvatelia obce, rím.-kat. vierovyznania

Kríž v Smižanoch na ulici Slovenkého raja (križovatka, smer na PP, SN).


Kríže v Iliašovciach

 • pri kríži modlitby ruženca, počas pôstneho obdobia
 • starostlivosť a výzdoba  - starší obyvatelia obce

Kríž na kopci za dedinou Iliašovce.

Krížové pomníky

Smižany - 2 krížové pomníky venované dvom obetiam 1. svetovej vojny

Krížový pomník Jána Lengvarského, padol v Rige r. 1915.

Krížový pomník Štefana Branodoburu, padol v Karpatoch r. 1915.

Iliašovce - 1 krížový pomník pred vstupom do obce, venovaný obeti 2. svetovej vojny

Krížový pomník Štefana Frankoviča, zahynul počas 2. svetovej vojny v r. 1944.

Krížová kaplnka s kalváriou, na vrchole kopca medzi obcami Smižany a Iliašovce.

Použitá literatúra v seminárnej práci:

BEDNÁRIK, R. 1972. Cintoríny na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1972. 172 s.

JÁGEROVÁ, M. 2008. Posledné zbohom... Súčasné pohrebné obyčaje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, 326 s. ISBN 978-80-8094-411-7.

HORNÍK, J. a kol. 1999. Iliašovce vo víre dejín. Levoča: Polypress, 1999. 66s. ISBN 80-88704-27-8

PAJDUŠÁK, M. 1925. Smižany, Iliašovce, Sans-souci nástin dejepisný. Spišská Nová Ves: Kníhtlačiareň D. Ferenca, 1925. 70 s.

Comment Stream