நம்மைக் கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும்
நம்மை கப்ரை நோக்கி முன் தள்ளுகிறது.

Comment Stream