Ivy Grootendorst

Competentieniveaus

B1) Bewust zijn van de medialisering

B1. Niveau 0, 1 en 2: Dit heb ik allemaal wel.
B1. Niveau 3: Ik zit ongeveer op dit niveau denk ik. Ik heb door dat media altijd overal aanwezig is en zal zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan en dat er steeds meer informatie op ons af komt. We krijgen steeds meer te weten en dit gaat ook steeds sneller omdat internet bestaat. Dingen worden veel sneller gedeeld en verspreid, waardoor we sneller en makkelijker dingen (nieuws) te weten komen.
B1. Niveau 4: Dit heb ik allemaal niet. Ik wil graag nog de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanwijze analyseren en vanuit meerdere perspectieven belichten. Ook wil ik me nog verdiepen in de nieuwste inzichten en actuele discussies.

Ik zit op niveau 3.

Ik wil graag de uiteenlopende effecten van de medialisering op onze bestaanwijze kunnen analyseren vanuit meerdere perspectieven berichten, ook wil ik me kunnen verdiepen in de nieuwste inzichten en actuele discussies aan het eind van het jaar.

B2) Begrijpen hoe media gemaakt worden

B2. Niveau 0: Consumeert en gebruikt media zonder te weten of zich af te vragen hoe deze gemaakt zijn. Nee, ik denk daar wel af en toe over na.
B2. Niveau 1: Herkent de primaire doelstellingen van mediaboodschappen: onderscheidt commerciële van informerende boodschappen. Ja, dit zie ik.
B2. Niveau 2: Herkent veelgebruikte standaardtechnieken.Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren. Ik herken veelgebruikte standaardtechnieken maar ik gebruik deze kennis (nog niet) om mediaboodschappen te evalueren.
B2. Niveau 3 + 4: Nee, maar dit wil ik graag leren.

Ik zit op niveau 1.

Ik wil graag aan het eind van dit leerjaar de kennis die ik heb gebruiken om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

B3) Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

B3. Niveau 0: Herkent de perspectieven van waaruit informatie wordt overgedragen niet. Neemt informatie snel voor waar aan en laat zich eenvoudig manipuleren. Ja dit heb ik.
B3. Niveau 1, 2, 3, 4: Dit heb ik allemaal nog niet, maar ik sta open om het te leren zo te bekijken.

Ik zit op niveau 0.

Ik wil graag aan het eind van het jaar niveau 1, 2, 3 en 4 allemaal kunnen.

G1) Apparaten, software en toepassingen gebruiken

G1. Niveau 0: Heeft moeite met de bedieningslogica van apparaten en toepassingen. Maakt mede daardoor weinig gebruik van nieuwe mediatechnologieën en verdiept zich niet in de mogelijkheden die deze bieden. Nee, dit is niet waar, ik gebruik veel apparaten en toepassingen, ik kan niet zonder.
G1. Niveau 1: Heeft basaal begrip van de bedieningslogica van nieuwe media apparaten en toepassingen.Gebruikt e-mail,internet, mobiele telefoonen sms wanneer dat door deomgeving gevraagd wordt,maar doet dit niet uit eigenbeweging. Onderzoekt de mogelijkheden die nieuwe media bieden niet actief. Ik doe dit wel uit eigen beweging en onderzoek wel de mogelijkheden die nieuwe media biedt.
G1. Niveau 2: Gebruikt e-mail, internet,mobiele telefoon en sms frequent. Heeft een profiel op een of meerdere sociale netwerken. Speelt verschillende games. Uploadt af en toeeigen content. Wacht, bij het uitproberen van meer innovatieve mediatechnologieën,af op wat anderen in de eigen omgeving doen. Ja, dit heb ik allemaal.
G1. Niveau 3: Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal.Is actief binnen diverse socialenetwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk cross mediaal. Heeft een voortrekkersrol binnen de eigen omgeving. Ja, dit doe ik ook.
G1. Niveau 4: Volgt technologische ontwikkelingen op de voet en probeert de nieuwste technologieën uit.Onderscheidt daarbij zinvolle toepassingen van commerciële hypes. Maakt zich nieuwe toepassingeneigen, tweakt dezenaar behoefte, en integreertze binnen een persoonlijkmediasysteem. Creëert met deze toepassingen hoogwaardige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren. Nee, dit doe ik allemaal (nog) niet.

Ik zit op niveau 3.

Ik wil de technologische ontwikkelingen op de voet kunnen volgen en proberen deze uitproberen. Ik wil hoogwaardige concent kunnen creëeren en deze inzetten om te communiceren en doelen te realizeren, over een halfjaar.

G2) Oriënteren binnenmedia-omgevingen

G2. Niveau 0, 1 en 2: Dit heb ik allemaal!
G2. Niveau 3: Kan zich oriënteren binnenmediaomgevingen waarin apparaten, content en toepassingen op meerdere manieren met elkaar verbonden zijn of kunnen worden (zoals smartphones,video editors en sociale netwerken). Dit kan ik ook!
G2. Niveau 4: Switcht trefzeker van de ene naar de andere toepassingen tussen apparaten. Koppelt apparaten en toepassingen aan elkaar en integreert deze ineen persoonlijk mediasysteem.Weet wanneer welke toepassingen het meest geschikt zijn om in te zetten. Dit heb ik misschien een klein beetje, maar het kan zeker weten beter.

Ik zit op niveau 3.

Ik wil beter kunnen weten wanneer welke toepassing het meest geschikt is om in te zetten, dit wil ik over 4 maanden kunnen.

C1) Informatie vinden en verwerken

C1. Niveau 0, 1 en 2: Dit kan ik allemaal al.
C1. Niveau 3: Kan (cross mediaal) schakelen tussen diverse informatiebronnen.Weet diverse online informatiebronnen te benutten.Weet het volledige kennisreservoir van het internet efficiënt te ontsluiten. Kan informatievan diverse bronnen met elkaarvergelijken en de gevondeninformatie synthetiseren.Kan binnen het totale (gevraagde en ongevraagde)informatieaanbod relevante informatie selecteren. Dit kan ik nog niet echt.
C1. Niveau 4: Heeft een persoonlijke strategie om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich te laten komen.Weet relevante informatiesystematisch te beheren.Deelt relevante informatie en kiest daarbij voor verschillende doelgroepen het juiste medium. Nee, dit kan ik niet.

Ik zit op niveau 2.

Ik wil een persoonlijke strategie creëeren om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot me te laten komen. Ik wil weten hoe ik relevantie informatie systematisch kan beheren en dit te delen en daarbij voor verschillende doelgroepen het juiste medium kiezen, over een paar maanden.

C2) Content creëren

C2. Niveau 0: Produceert zelf geen mediacontent. Jawel, dit doe ik wel.
C2. Niveau 1, 2 en 3: Dit doe ik allemaal.
C2. Niveau 4: Deelt belangwekkende informatie op diverse platformen (als Slideshare). Draagt bij aan co-creatie initiatieven als forums en kennisbanken (als Wikipedia). Kan een eigenwebsite inrichten. Creëert endeelt hoogwaardig audiovisueelmateriaal. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in optimale vorm. Ik weet een klein beetje over een website inrichten, een heel klein beetje omdat ik een eigen blog heb, de rest kan ik nog niet.

Ik zit op niveau 3.

Ik wil belangwekkende informatie op diverse platformen kunnen delen en bijdragen aan co-creatie initiatieven als forums en kennisbanken. Ik wil volledig een eigen website kunnen inrichten en ik wil hoogwaardig audiovisueel materiaal kunnen creëren over een halfjaar.

C3: Participeren in sociale netwerken

C3. Niveau 0: Neemt niet deel aan sociale media netwerken. Dit doe ik wel.
C3. Niveau 1 en 2: Dit kan ik al.
C3. Niveau 3: Heeft een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten.Reageert alert en constructief op posts van anderen, en houdt zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren. Ik deel vooral content in persoonlijke contexten en ik kan inderdaad makkelijk nieuwe online relaties aangaan en bestaande koesteren.
C3. Niveau 4: Stimuleert de interactie tussen anderen. Bevordert de participatie van andere community members. Inspireert anderen optimaal gebruik te maken van sociale netwerken. Is behalve op zich zelf en naasten ook gericht op het gemeenschappelijke doel van de community als geheel. Waakt over de nettiquette binnen sociale netwerken en gaat uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen tegen. Nee doe ik allemaal nog niet.

Ik zit op niveau 3.

S1) Reflecteren op het eigen mediagebruik

S1. Niveau 0: Denkt niet na over het eigen mediagebruik. Jawel.
S1. Niveau 1 en 2: Dit doe ik al.
S1. Niveau 3: Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld(‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’). Dit heb ik al een klein beetje.
S1. Niveau 4: Ontwikkelt een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan. Doseert wanneer welke media gebruikt worden. Weet media op hetjuiste moment in én uit teschakelen. Houdt de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden. Nee, dit doe ik niet, maar ik ga het wel leren.

Ik zit op niveau 2.

Ik wil een bewuste strategie om optimaal met media om te gaan ontwikkelen en doseren wanneer welke media gebruikt wordt. Ik wil media op het juiste moment in én uitschakelen en ik houd de ervaringshorizon ruim door de eigen mediaconsumptie divers te houden. Dit wil ik in een jaar kunnen.

S2: Doelen realiseren met media

S2. Niveau 0, 1 en 2: Dit doe/kan ik al.
S2. Niveau 3: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel). Ik zou het misschien wel kunnen maar ik doe dit nog niet.
S2. Niveau 4: Ontwikkelt een doelgerichte strategie om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Weet wanneer welke mediatoepassingen het eigen welbevinden en levensgeluk kunnen verhogen (of juist verlagen)en zet deze mediatoepassingen daar actief voor in. Deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren.Heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de communities waaraan deelgenomen wordt. Dit moet ik nog leren.

Ik zit op niveau 2.

Ik wil een doelgerichte strategie om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden ontwikkelen. Aan het eind van het jaar.

Comment Stream