Český červený kříž

Český červený kříž

Český červený kříž (ČČK) je občanské sdružení. V současné době má asi 20 000 členů a dobrovolníků, kteří jsou sdruženi v 692 místních skupinách. ČČK se dělí do 73 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech.

                      Představitelé

Současným prezidentem ČČK je RNDr. Marek Jukl. Ředitelem úřadu je Josef Konečný. Viceprezidenty jsou Ing. Martin Srb a MUDr. Petr Vlk. Ing. Jaroslava Vlčková je dozorčí rady ČČK.

RNDr. Marek Jukl - ředitel Českého červeného kříže

                   Kolektivní členové

Kolektivním členem ČČK může být právnická osoba, která:                                                 1. Má sídlo v České republice.                                                                                             2. Ztotožňuje se s principy, úkoly a cíli ČČK.                                                                         3. Aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.

Kolektivní členství je upraveno stanovami ČČK. (Stanovy ČČK upravují obecné věci jako sídlo, působnost, znak, poslání a úkoly hnutí).

Český červený kříž má v současné době sedm kolektivních členů (např. Vodní záchranná služba, Horská služba, Česká speleologická společnost ...)

               Jaké je vlastně poslání?

Posláním ČČK je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy. Poslání ČČK vyplývá ze Statutu mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a je definován v zákoně č. 126/1992.

                     Zákon a úkoly

1. Působí v oblasti civilní obrany, ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof.                                                                                                                             2. Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitní služby.                         3. Působí jako uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby.                     4. Šíří znalost Ženevských úmluv (jsou čtyři úmluvy a tři dodatkové protokoly, které upravují podmínky a pravidla na ochranu obětí války během konfliktů).                             5. Působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče

               Na závěr nějaké to video ...

Vypracovala: Katka Horáková

Comment Stream