Je financovanie školstva na Slovensku dostatočné?

Môj názor

Z môjho pohľadu je systém financovania školstva nastavený neefektívne na všetkých vzdelávacích stupňoch. Nepodporuje osobnú zodpovednosť jednotlivcov za vzdelanie, ani im neposkytuje dostatok možností na slobodný výber rozsahu, spôsobu a kvality vzdelávania. Zároveň obmedzuje konkurenciu poskytovateľov vzdelávacích a podporných služieb a umelo udržiava v chode priamo riadené organizácie Ministerstva školstva SR, ktoré v praxi opakovane potvrdzujú neschopnosť vykonať potrebnú vnútornú premenu školského systému na moderný, otvorený systém vzdelávania.

Hlavné problémy

 • Reformné koncepty Ministerstva školstva SR zúžili pôvodný zmysel systémových zmien na výzvu intenzívneho prepojenia vzdelávania s trhom práce a zámer zvýšiť úroveň vzdelávania nesprávne oklieštili iba na rozvoj pracovného potenciálu jednotlivca.


 • Reforma školstva prebieha bez potrebnej metodickej prípravy učiteľov, bez nových učebníc a bez adekvátneho presmerovania finančných tokov z centrálnej úrovne priamo do vzdelávacieho procesu. V kontradikcii s deklarovanými reformnými zámermi sa posilňujú štátne regulácie, ktoré limitujú pedagogický potenciál učiteľov a tvorivý potenciál žiakov. Základné a stredné školy stále fungujú spôsobom, ktorý živí totalitnú predstavu o škole ako o nástroji, ktorým štát zabezpečuje svoj vplyv na myšlienkový a hodnotový svet formujúcej sa mládeže.

                                    

 • Klesá kvalita vysokoškolského vzdelávania. Prehustená sieť vysokých škôl produkuje nedostatočne pripravených absolventov, ktorí v praxi narážajú na obmedzené možnosti uplatnenia. Vysoké školy znižujú latku už pri prijímaní vysokoškolských študentov, čo je jedným z vážnych dôsledkov neefektívneho napojenia vysokých škôl na štátny rozpočet. Rovnako financovanie vedy a výskumu z verejných zdrojov je jedným z kľúčových problémov. Ministerstvo školstva súčasne diskriminuje súkromné vysoké školy v súťaži o podporu vedeckých projektov, čím utlmuje prirodzený rozvoj vedeckého poznania v akademickom priestore.

                                     

Prioritné riešenie si vyžadujú teda nasledovné problémy vzdelávacieho systému:

 1. Obmedzenie slobodného rozvoja vzdelávacieho priestoru a slobodného výberu vzdelávacej cesty jednotlivcom,
 2. Absencia pestrej ponuky vzdelávacích programov na úrovni regionálneho školstva,
 3. Neadresný systém financovania základných a stredných škôl, ktorým sa aj napriek zavedeniu normatívov financujú naďalej školské inštitúcie a nie jednotlivci,
 4. Obmedzenie konkurencie na trhu so vzdelávacími službami, poradenskými službami, učebnicami a so vzdelávacími a podpornými službami pre učiteľov,
 5. Neefektívny systém priamo riadených organizácií Ministerstva školstva SR,
 6. Komplikovaná právna úprava podmienok práce učiteľa,
 7. Deformácia systému vysokých škôl, spôsobená chybnou diferenciáciou vysokých škôl
 8. Absencia finančnej zodpovednosti študentov za štúdium na vysokých školách,
 9. Neefektívne vynakladaná rezortná podpora vedy a výskumu.

A ako by to malo podla mňa fungovať?

Vláda by mala za dlhodobo žiaduci stav považovať flexibilný a otvorený systém vzdelávania, v ktorom bude vzdelávanie zabezpečované prostredníctvom pestrej ponuky rôznorodých vzdelávacích programov a jednotlivcovi bude zaručená sloboda výberu jeho vzdelávacej cesty.

Slobodný vzdelávací systém by mal zároveň disponovať novými, decentralizovanými a výlučne na odbornej úrovni garantovanými mechanizmami, ktorými sa na nižších vzdelávacích stupňoch zabezpečí aspoň minimálna reprodukcia spoločne zdieľaného kultúrno-historického spoločenského kontextu, potrebného na uchovanie živej kultúrnej pamäti.

Podmienky na slobodu a osobnú zodpovednosť majú byť vytvorené pre všetkých aktérov vzdelávacieho procesu, to znamená nielen pre žiakov, študentov a rodičov, ale i pre učiteľov, zriaďovateľov škôl a pre ďalších poskytovateľov vzdelávacích, poradenských a podporných služieb. Systém vzdelávania má dôsledne zabezpečovať právo jednotlivca na slobodný výber vzdelávacej cesty a zároveň ho má motivovať k zodpovednému výberu vzdelávacích služieb. Pre poskytovateľov vzdelávacích, poradenských a podporných služieb má byť systém zárukou neobmedzenej konkurencie a slobodného rozvoja podnikania.

Vo vnútri vzdelávacieho systému majú byť vytvorené podmienky na viac zdrojové financovanie v oblasti základného a stredného vzdelávania. V oblasti vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania a vedy a výskumu je v dlhodobom horizonte žiaduce prejsť na plne súkromné financovanie.

Comment Stream