Demi's doelen in 2014-2015

Je hebt verschillende mediawijsheidcompententies. Ik ga bij elke mediawijsheidcomeptentie uitleggen wat het inhoud en op welk niveau ik denk te zitten en op welk niveau ik hoop te zitten aan het einde van het jaar.

B1: Bewust zijn van de medialisering van de samenleving

Ik denk dat ik op niveau twee zit en misschien zelfs wel drie, dat houd in dat je beseft dat samenleving steeds meer vraagt om nieuwe mediavaardigheden en dat je de meer evidente effecten van de toenemende media op het menselijk bestaan kan benoemen.

Ik wil dat ik aan het eind van dit school jaar op niveau vier ben, dat betekend dat ik de uiteenlopende effecten van de medialesering op onze bestaanswijze kan analyseren en vanuit meerdere perspectieven kan belichten.

B2: Begrijpen hoe media gemaakt worden

Ik denk dat ik op niveau één zit, dat houd in dat je de primaire doelstelling van mediaboodschappen kan herkennen.

Ik wil dat ik aan het einde van dit schooljaar op niveau drie zit, dat betekend dat ik kan analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun mediaboodschappen geven.

B3: Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

Ik denk dat ik op niveau twee zit, dat houd in dat je herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politiek, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Ik wil dat ik aan het einde van dit schooljaar op niveau vier zit, dat betekend dat ik kritisch kan analyseren hoe conventies en gebruiken binnen de mediabranche van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen een cultuur.

G1: Apparaten, software en toepassingen gebruiken

Ik denk dat ik op niveau drie zit, dat houd in dat je een actieve gebruiker van diverse nieuwe media bent en diverse games speelt. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega's. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse sociale netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voortrekkersrol binnen de eigen omgeving.

Ik wil dat ik aan het einde van dit schooljaar nog steeds op niveau drie zit omdat ik vind dat ik nu al teveel op mijn telefoon zit en dat niet nog meer wil.

G2: Oriënteren binnen media- omgevingen

Ik denk dat ik op niveau vier zit, dat houd in dat je trefzeker switcht van de ene naar de andere toepassing en tussen apparaten. Koppelt apparaten en toepassingen aan elkaar en integreert deze in een persoonlijk mediasysteem. Weet wanneer welke toepassingen het meest geschikt zijn om in te zitten.

Ik wil dat ik aan het einde van dit schooljaar nog steeds op niveau vier zit en niet terug zak naar een ander niveau.

C1: Informatie vinden en verwerken

Ik denk dat ik op niveau twee zit, dat houd in dat je de betrouwbaarheid van informatie kan beoordelen en de aard van informatie bronnen inschatten.

Ik wil dat ik aan het einde van dit school op niveau op niveau vier zit, dat betekend dat ik een persoonlijke strategie heb om via diverse nieuwe mediatoepassingen en sociale netwerken informatie optimaal tot zich kan laten komen en weet hoe ik relevante informatie systematisch kan beheren. Ik kan dan relevante informatie delen en daarbij voor verschillende doelgroepen het juiste medium kiezen.

C2: Content creëren

Ik denk dat ik op niveau drie zit, dat houd in dat je media gebruikt op persoonlijke en professionele informatie te delen. Diverse toepassingen gebruikt om unieke eigen content te creëren. Edit foto's en video's alvorens te uploaden. Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruikt te maken van de mogelijkheden die toepassingen bieden.

Ik wil dat ik aan het einde van dit jaar op niveau vier zit, dat betekend dat ik belangwekkende informatie op diverse platformen deelt en bij draagt aan co-creatie initiatieven als forums en kennisbanken. ik kan dan een eigen website inrichten en hoogwaardig audiovisueel materiaal creëren en delen. ik kan dan een geschikt medium kiezen bij het verzenden van mediaboodschappen en deze in optimale vorm gieten.

C3: Participeren in sociale netwerken

Ik denk dat ik op niveau drie zit, dat houd in dat je een bewust vormgegeven profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Deelt interessante en vermakelijke content, zowel in persoonlijke als professionele contexten. Reageert alert en constructief op post van anderen, en houd zo de community levendig en interessant. Kan nieuwe online relaties aangaan en bestaande relaties koesteren.

Ik wil dat ik aan het einde van het jaar nog steeds op niveau drie zit, ik hoef niet echt andere mensen te stimuleren om sociale netwerken te gebruiken, dat moeten andere mensen zelf weten.

S1: reflecteren op het eigen mediagebruik

Ik denk dat ik op niveau drie zit, dat houd in dat je beseft hoe het eigen media gebruik je levensstijl beïnvloed. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld.

Ik wil dat ik aan het einde van dit schooljaar nog steeds op niveau drie zit. Ik denk dat ik al heel bewust met sociale media om ga, en dat ik heel goed door heb hoe het je leven kan veranderen. Ik heb niet echt een behoefte om een strategie te onrwikkelen om optimaal met media om te gaan.

S2: Doelen realiseren met media

Ik denk dat ik op niveau drie zit, dat houd in dat je weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten.

Ik wil dat ik aan het einde van het jaar op niveau vier zit, dat betekend dat ik een doelgerichte strategie ontwikkel om in alle levenssferen optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Ik weet dan wanneer welke mediatoepassingen het eigen welbevinden en levensgeluk verhogen en zet deze mediatoepassingen daar actief voor in. Ik deel expertise met anderen om hun mediastrategie te optimaliseren. Ik heb niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar ik bevorder ook die van anderen en de communities waaraan deelgenomen wordt.

Comment Stream