here we came

אזרחות
דמוקרטיה | גישות חברתיות כלכליות

שלי יחימוביץ מסבירה מהי השיטה הסוציאל דמוקרטית. המשמעות היא שהאזרח מתחיל להבין, מתחיל להשתמש במושגים, מתחיל לדעת.. השיטה הסוציאל- דמוקרטית, לצד השוק החופשי יש את המדינה. תפקיד המדינה לפקח, לשלוט לאזן בין שוק חופשי לבין אחריות חברתית, זו השיטה הכלכלית הסוציאל דמוקרטית.