Afrondingsopdracht 1
Mensen met een beperking 2

Integratie artikel

Integratie bij gehandicapten De zorg voor verstandelijk gehandicapten is de laatste tijd veel in het nieuws. Bij NOVO overleed een vrouw nadat ze door medewerkers tegen de grond was gewerkt. Brandon zat drie jaar lang vastgebonden zonder dat daarvoor een oplossing kwam. Philadelphia en de Zonnehuizen gingen failliet of bijna failliet na fusies en grootschalige bouwplannen die nog weinig met de zorg te maken hadden. Kort geleden sloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg Stichting Omei omdat er te weinig toezicht is op de bewoners. De media berichten al jarenlang regelmatig over incidenten in de gehandicaptenzorg.
Er lijkt iets structureel mis te zijn. Als we kijken naar de ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar kunnen drie oorzaken van de achteruitgang van de gehandicaptenzorg worden aangewezen.

Community care
Ten eerste de invoering van de zogenoemde 'community care'. Bewoners van instellingen worden naar woonwijken verhuisd om daar te integreren. Voorzieningen worden afgebouwd omdat de gehandicapten zo veel mogelijk als 'gewone mensen' moeten worden beschouwd. Op de vrijgekomen instellingsterreinen worden woningen voor niet-gehandicapten gepland. Maar integreren verstandelijk gehandicapten ook daadwerkelijk in woonwijken? Nee, zoveel laat het wetenschappelijk onderzoek en de mediaberichtgeving van de afgelopen tien jaar wel zien. Ze vereenzamen vaak en komen er soms nooit meer buiten. Ze bouwen nauwelijks contacten op met 'gewone' mensen, die meestal niets met hen te maken willen hebben. Velen willen terug naar het beschermde instellingsterrein maar mogen dat zelden, want dat terrein is inmiddels gereserveerd voor anderen. De uitgeplaatste gehandicapten zorgen soms voor veel overlast in woonwijken zoals de Volkskrant laatst berichtte. Dat werd lange tijd ontkend, want de community care moest hoe dan ook doorgevoerd worden. Jarenlang zijn over de hoofden van de gehandicapten en hun familie heen vastgoedplannen gemaakt voor de terreinen, ten koste van de zorg. De onderlinge banden tussen instellingen, gemeenten, bouwbedrijf en inspectie kwamen daarbij goed uit. Dankzij de community care is er tegenwoordig minder personeel, en dit is ook minder hoog opgeleid. Daardoor doen zich steeds meer incidenten voor. De medische zorg is in veel instellingen teruggebracht met als gevolg wederom incidenten, niet zelden met ernstige gevolgen en soms zelfs de dood. Die incidenten worden niet altijd goed onderzocht en blijven dan onzichtbaar. Als er was geluisterd naar de familie was de community care nooit zo ingevoerd als nu is gebeurd, maar de familie is genegeerd.

Tips integratie:

1. Hulp bij vervoer naar werkplek.

2. Aanpassingen in de werkplek.

3. Ze zich zelf laten zijn.

4. Normaal behandelen.

5. Meer gehandicapten teams bij sporten.

Visie Gehandicaptenzorg

DE TRADITIONELE / MEDISCHE VISIE Bij deze visie staat het idee centraal dat de zorgvrager verpleegd en verzorgd wordt omdat hij ziek, oud of gehandicapt is. Het gaat hierbij om zichtbare symptomen, problemen en behoeften. Gevoelens en opvattingen kunnen niet gemeten en gecontroleerd worden en worden daarom genegeerd. Bij deze visie bepaald de zorgverlener welke zorg er nodig is en in welke mate en de zorgvrager ontvangt deze zorg en is daar dankbaar voor. In de praktijk wordt hierbij meestal gewerkt met schema’s en vaste tijdstippen. Dit kan voor de zorgvrager onpersoonlijk overkomen.

DE HOLISTISCHE VISIE Bij deze visie staat de mens als één geheel centraal. De zorgvrager wordt als psychosociale en somatische eenheid beschouwd. Hiermee wordt bedoeld dat het psychische en lichamelijke nauw samenhangen en elkaar beïnvloeden. Je kunt bij de mens drie aspecten onderscheiden, het psychische, sociale en lichamelijke, deze aspecten zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden. Bij deze visie staat het ook centraal dat elk mens uniek is en iedereen zijn/haar eigen behoeften heeft die in tijd zijn te onderscheiden. In verzorgingstehuizen wordt al geprobeerd om activiteiten en werkzaamheden zo op elkaar af te stemmen en naar alle aspecten van de mens te kijken zodat er een samenhang in de zorg ontstaat. Teamvorming is dan ook een belangrijk idee bij deze holistische visie.

DE EMANCIPATORISCHE VISIE Bij deze visie staat de zorgvrager centraal. Hierbij wordt er niet alleen aan gedacht dat de zorgvrager een uniek persoon is maar ook dat hij/zij zelf richting aangeeft in zijn leven en in de zorg die hij/zij nodig heeft. De zorgvrager is dus ook zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij krijgt en de zorg die hij daarbij zelf kan leveren (zelfzorg). Bij deze visie staat de zelfzorg ook voor het merendeel centraal, de professionele zorg is daarbij een aanvulling en zorgt alleen voor ondersteuning en advisering. Het gaat erom wat de zorgvrager zelf nog kan. Bij deze visie staat het dus vooral centraal dat:

  • De zorgvrager zelf richting geeft aan de zorg die hij nodig heeft (‘zorg op maat’).
  • Zowel zorgvrager en zorgverlener nemen een gelijkwaardige positie in.

Mijn visie

Ik vind de traditionele/medische visie het beste omdat het hier gewoon word gelet op de zichtbare symptomen. Hierbij gaat het namelijk om het idee dat een patiënt wordt verpleegd en verzorgd, omdat deze behoeftig, ziek, gehandicapt en/of oud is. Ze letter hier op meetbare behoeften, problemen en handicaps van de bewoners. Zaken die niet gemeten kunnen worden zoals gevoelens, opvattingen en dergelijke, worden genegeerd. De verzorgende bepaalt de mate van zorgbehoefte, de patiënt ontvangt zorg en verpleging en is daarvoor vaak dankbaar. De verantwoordelijkheid neemt af van boven naar beneden, waarbij de medewerkers uit de huishouding en verzorging nauwelijks verantwoordelijkheid dragen. Er wordt gewerkt volgens bepaalde schema's en de bewoner wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. De bewoners dragen nauwelijks verantwoordelijkheid voor de zorg; de medewerkers hebben deze geheel overgenomen en streven er naar zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Er wordt taak- in plaats van bewonersgericht gewerkt.

Comment Stream

3 years ago
0

Goed werk. Mooi uitgelegd waarom je iets vind en hoe iets in elkaar zet.

3 years ago
0

Goed gedaan, je hebt goeie informatie. Je had er misschien wel nog een foto of een filmpje bij kunnen doen zodat het wat interresanter eruit ziet.

3 years ago
0

Goed gedaan!