Hava nagila

Hava nagila, Hava nagila,
Hava nagila Venis mecha
Hava nagila,Hava nagila,
Hava nagila Venis mecha

Hava neranena, Hava neranena
Hava neranena Venis mecha

Hava neranena, Hava neranena,
Hava neranena, Venis mecha

Uru, Uru achim,
Uru achim belev sameach
Uru achim belev sameach
Uru achim belev sameach
Uru achim
Uru achim
Belev sameach

Hevenu shalom aleichem
Hevenu shalom aleichem
Hevenu shalom aleichem
Hevenu shalom shalom
Shalom aleichem x2

Shalou shalom yerushalay x4

Shalou shalom x3
Shalou shalom yerushalay

Shalom aleichem
mal'achei hashalom
mal'achei eeeeee-lyon

Miiiiiii-melech mal'achei ham'lechim
Hakadha baruch Hu

Shalom aleichem
mal'achei hasharet
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu

Bo'achem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu

Bar'chuni leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu

Tzetchem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu